Table of Contents

Przewodnik po konfigurowaniu tuneli Cloudflare

Wprowadzenie

Tunele Cloudflare zapewniają bezpieczny sposób hostowania stron internetowych poprzez ustanowienie bezpośredniego połączenia między siecią lokalną a Cloudflare. Ten przewodnik przeprowadzi cię przez proces konfigurowania tuneli Cloudflare w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności twojej strony internetowej.


Dlaczego tunele Cloudflare?

Tunele Cloudflare oferują szereg korzyści, w tym ograniczenie wektorów ataków i uproszczenie konfiguracji sieci. Wykorzystując Cloudflare jako serwer proxy, można zamknąć zewnętrzne porty i zapewnić, że cały ruch przechodzi przez bezpieczną sieć Cloudflare. Zapewnia to dodatkową warstwę ochrony witryny.


Wymagania wstępne

Przed skonfigurowaniem tuneli Cloudflare należy upewnić się, że dostępne są następujące elementy:

 1. Aktywne konto Cloudflare.
 2. Serwer z systemem Ubuntu.

Krok 1: Instalacja

Aby rozpocząć, należy zainstalować pakiet Cloudflare Tunnels na serwerze Ubuntu. Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz terminal na serwerze Ubuntu.
 2. Pobierz najnowszą wersję pakietu Cloudflare Tunnels, uruchamiając następujące polecenie:
wget -q https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb

Krok 2: Uwierzytelnianie

Następnie musisz uwierzytelnić swoje konto Cloudflare za pomocą usługi Cloudflare Tunnels. Wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom następujące polecenie w terminalu:
cloudflared tunnel login
 1. Kliknij witrynę, której chcesz używać z tunelem, aby zakończyć proces uwierzytelniania.

Krok 3: Tworzenie tunelu

Teraz nadszedł czas, aby utworzyć tunel Cloudflare. Wykonaj następujące kroki:

 1. Uruchom następujące polecenie w terminalu, aby utworzyć tunel:
cloudflared tunnel create name_of_tunnel
 1. Wybierz nazwę tunelu, która będzie łatwa do zapamiętania i opisowa. Należy pamiętać, że nazwy tunelu nie można później zmienić.

 2. Po utworzeniu tunelu zostaną wyświetlone ważne informacje, w tym identyfikator UUID tunelu. Zanotuj ten identyfikator UUID, ponieważ będzie on wymagany do dalszej konfiguracji.

 3. Aby wyświetlić listę wszystkich aktywnych tuneli, użyj polecenia:

cloudflared tunnel list

Spowoduje to wyświetlenie nazw i identyfikatorów UUID tuneli.

Krok 4: Konfiguracja tunelu

Aby skonfigurować tunel i rozpocząć kierowanie ruchu, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do katalogu Cloudflare Tunnels na swoim serwerze. Domyślna lokalizacja to /etc/cloudflared

 2. W tym katalogu utwórz nowy plik o nazwie config.yml przy użyciu wybranego edytora tekstu.

 3. Wypełnij plik config.yml następującą zawartością:

tunnel: <your_tunnels_uuid>
credentials-file: /path/to/credentials/<UUID>.json

Pamiętaj, aby wymienić <your_tunnels_uuid> z identyfikatorem UUID tunelu i w razie potrzeby zaktualizuj ścieżkę do pliku poświadczeń.

Krok 5: Routing ruchu

Aby określić usługi wewnętrzne, które mają być obsługiwane przez tunel, wykonaj następujące kroki:

 1. Open the plik ponownie.

 2. Dodaj parametry wejściowe do pliku, aby zdefiniować usługi, które mają być kierowane przez Cloudflare. Na przykład:

tunnel: <your_tunnels_uuid>
credentials-file: /path/to/credentials/<UUID>.json

ingress:
 - hostname: example.com
  service: http://10.10.10.123:1234
 - hostname: subdomain.example.com
  service: http://10.10.10.123:8888
 - service: http_status:404

Wymiana <your_tunnels_uuid> z identyfikatorem UUID tunelu i zaktualizuj nazwę hosta i szczegóły usługi zgodnie z konfiguracją.

 1. Zapisz plik config.yml.

Krok 6: Tworzenie rekordów DNS

Aby utworzyć rekordy DNS dla nazwy hosta i usług tunelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz terminal.

 2. Użyj następującego polecenia, aby utworzyć rekord DNS:

cloudflared tunnel route dns <UUID or NAME of tunnel> <hostname>

Wymiana <UUID or NAME of tunnel> z identyfikatorem UUID lub nazwą tunelu, oraz <hostname> z żądaną nazwą hosta dla usługi.

 1. Na przykład, aby utworzyć rekord DNS dla example.com, uruchom polecenie:
cloudflared tunnel route dns <UUID or NAME of tunnel> example.com

Należy pamiętać, że zmiany zostaną odzwierciedlone w sekcji DNS na pulpicie nawigacyjnym Cloudflare.

Krok 7: Uruchomienie tunelu

Aby przetestować i uruchomić tunel Cloudflare, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz terminal.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby uruchomić tunel:

cloudflared tunnel run <UUID or NAME of tunnel>

Wymiana <UUID or NAME of tunnel> z identyfikatorem UUID lub nazwą tunelu.

 1. Cloudflared skonfiguruje teraz tunel i wyświetli informacje o jego statusie. Po pomyślnym uruchomieniu tunelu można przejść do następnego kroku.

 2. Aby zapobiec zamknięciu tunelu po wyjściu z terminala, należy uruchomić Cloudflared jako usługę systemd. Użyj następującego polecenia:

cloudflared --config /path/to/config.yml service install

Wymiana /path/to/config.yml ze ścieżką do pliku config.yml plik.

Wnioski

W tym przewodniku omówiliśmy kroki konfiguracji tuneli Cloudflare na Ubuntu. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność swojej witryny, wykorzystując sieć Cloudflare. Pamiętaj, aby regularnie monitorować tunele i dostosowywać konfigurację w razie potrzeby.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub potrzebujesz dalszej pomocy, zapoznaj się z sekcją official Cloudflare Tunnels documentation

Referencje