Witamy w SimeonOnSecurity!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z witryny internetowej SimeonOnSecurity, znajdującej się pod adresem https://simeononsecurity.com .

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z SimeonOnSecurity, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej warunków Spółki. “The Company”, “Ourselves”, “We”, “Our” i “Us” odnoszą się do naszej Spółki. “Strona”, “Strony” lub “My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do SimeonOnSecurity, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności SimeonOnSecurity.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia funkcjonalności niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, SimeonOnSecurity i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na SimeonOnSecurity. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych materiałów z witryny SimeonOnSecurity na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Zabrania się Ponownie publikować materiałów z SimeonOnSecurity Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z SimeonOnSecurity Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z SimeonOnSecurity Redystrybuować treści z SimeonOnSecurity.

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. SimeonOnSecurity nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii SimeonOnSecurity, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je publikują. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, SimeonOnSecurity nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub opublikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

SimeonOnSecurity zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić; Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich; Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela SimeonOnSecurity niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody: Agencje rządowe; Wyszukiwarki; Organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej Witryny.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji: powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych; strony społeczności dot.com; stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne; dystrybutorzy katalogów online; portale internetowe; firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas samych lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak SimeonOnSecurity; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać odnośniki do naszej strony głównej, o ile odnośnik ten (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do SimeonOnSecurity. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza utworzyć łącza do naszej witryny, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których użytkownik chciałby utworzyć łącza. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób: Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony łączącej.

Żadne użycie logo SimeonOnSecurity lub innej grafiki nie będzie dozwolone do linkowania bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames

Bez uprzedniego zatwierdzenia i pisemnej zgody, użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się w witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich łączy lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej witryny

W przypadku znalezienia na naszej Stronie linku, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, użytkownik może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy bezpośrednio użytkownikowi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie ograniczać ani wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała; ograniczać ani wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; ograniczać jakiejkolwiek naszej lub użytkownika odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; ani wyłączać jakiejkolwiek naszej lub użytkownika odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.