Table of Contents

Automatyzacja aktualizacji systemu Windows za pomocą Ansible: Kompleksowy przewodnik

Aktualizowanie systemów Windows ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i stabilności. Jednak ręczne zarządzanie i instalowanie aktualizacji w wielu systemach może być czasochłonnym i podatnym na błędy zadaniem. Na szczęście dzięki mocy narzędzi do automatyzacji, takich jak Ansible, można usprawnić ten proces i zapewnić, że systemy są zawsze aktualne. W tym artykule zbadamy, jak zautomatyzować aktualizacje systemu Windows za pomocą Ansible i przedstawimy instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania poświadczeń Ansible i plików hosta dla wszystkich docelowych systemów.


Dlaczego warto zautomatyzować aktualizacje systemu Windows za pomocą Ansible?

Automatyzacja aktualizacji systemu Windows za pomocą Ansible oferuje kilka korzyści:

 1. Oszczędność czasu: Zamiast ręcznie aktualizować każdy system z osobna, można zautomatyzować proces i aktualizować wiele systemów jednocześnie, oszczędzając cenny czas i wysiłek.

 2. Spójność: Automatyzacja zapewnia, że wszystkie systemy otrzymują te same aktualizacje, zmniejszając ryzyko dryfu konfiguracji i utrzymując spójne i bezpieczne środowisko.

 3. Wydajność: Ansible pozwala zaplanować aktualizacje w określonym czasie, zapewniając minimalne zakłócenia w przepływie pracy i maksymalizując dostępność systemu.

 4. Skalowalność: Niezależnie od tego, czy masz kilka systemów, czy dużą infrastrukturę, Ansible skaluje się bez wysiłku, dzięki czemu jest idealnym wyborem do zarządzania aktualizacjami w dowolnej liczbie systemów Windows.


Konfiguracja poświadczeń Ansible i plików hosta

Zanim przejdziemy do automatyzacji aktualizacji systemu Windows, najpierw skonfigurujmy niezbędne poświadczenia i pliki hosta w Ansible.

 1. Instalacja Ansible: Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zacznij od zainstalowania Ansible na swoim kontrolerze Ansible opartym na systemie Linux. Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Ansible: Ansible Installation

 2. Konfiguracja poświadczeń Ansible: Aby zautomatyzować aktualizacje w systemach Windows, Ansible wymaga odpowiednich poświadczeń. Upewnij się, że posiadasz niezbędne poświadczenia administracyjne dla każdego systemu docelowego. Poświadczenia te można bezpiecznie przechowywać za pomocą Ansible’s Vault lub wybranego menedżera haseł.

 3. Tworzenie pliku hostów Ansible: Plik hostów Ansible definiuje spis systemów, którymi chcesz zarządzać. Utwórz plik tekstowy o nazwie hosts i określić systemy docelowe przy użyciu ich adresów IP lub nazw hostów. Na przykład:

[windows]
192.168.1.101
192.168.1.102
 1. Definiowanie zmiennych Ansible: Aby uczynić proces automatyzacji bardziej elastycznym, można zdefiniować zmienne w Ansible. W przypadku aktualizacji systemu Windows warto określić żądany harmonogram aktualizacji lub dodatkowe konfiguracje. Zmienne można zdefiniować w sekcji hosts lub oddzielne pliki zmiennych.

Automatyzacja aktualizacji systemu Windows przy użyciu Ansible

Mając podstawową konfigurację, zbadajmy teraz, jak zautomatyzować aktualizacje systemu Windows za pomocą Ansible.

 1. Tworzenie playbooka Ansible: Playbooki Ansible to pliki YAML, które definiują serię zadań do wykonania na systemach docelowych. Utwórz nowy plik YAML o nazwie update_windows.yml i zdefiniować niezbędne zadania.
---
- name: Install Security Patches for Windows
 hosts: windows
 gather_facts: false

 tasks:
  - name: Check for available updates
   win_updates:
    category_names:
     - SecurityUpdates
    state: searched
   register: win_updates_result

  - name: Install security updates
   win_updates:
    category_names:
     - SecurityUpdates
    state: installed
   when: win_updates_result.updates | length > 0

Zapisz go w pliku o nazwie install_security_patches.yml

Ten playbook najpierw sprawdza dostępność aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu funkcji win_updates z modułem SecurityUpdates kategoria. Wynik jest rejestrowany w win_updates_result zmienna. Następnie playbook kontynuuje instalację aktualizacji zabezpieczeń, jeśli są one dostępne.

 1. Użycie modułów Ansible: Ansible udostępnia różne moduły do interakcji z systemami Windows. Moduły win_updates został specjalnie zaprojektowany do zarządzania aktualizacjami systemu Windows. W ramach playbooka można użyć tego modułu do instalowania aktualizacji, sprawdzania dostępności aktualizacji lub ponownego uruchamiania systemów, jeśli jest to wymagane. Szczegółowe informacje na temat korzystania z modułu można znaleźć w oficjalnej dokumentacji Ansible. win_updates moduł: Ansible Windows Modules

 2. Uruchamianie Ansible Playbook: Po zdefiniowaniu zadań w playbooku, uruchom go za pomocą polecenia ansible-playbook określając plik playbooka i hosty docelowe. Na przykład:

ansible-playbook -i hosts install_security_patches.yml
 1. Zaplanuj regularne wykonywanie: Aby upewnić się, że aktualizacje są stosowane konsekwentnie, można zaplanować wykonywanie playbooka Ansible w regularnych odstępach czasu. Do zautomatyzowania tego procesu można użyć narzędzi takich jak cron (w systemie Linux) lub Harmonogram zadań (w systemie Windows). W tym celu należy użyć crona, ponieważ playbook jest uruchamiany z kontrolera ansible opartego na systemie Linux.

Otwórz crontab

  crontab -e

Dodaj następującą linię po jej zmodyfikowaniu

0 3 * * * ansible-playbook -i /path/to/hosts /path/to/playbook.yml

Wnioski

Automatyzacja aktualizacji systemu Windows za pomocą Ansible może znacznie uprościć zarządzanie aktualizacjami w całej infrastrukturze. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, można skonfigurować poświadczenia Ansible, zdefiniować pliki hosta i utworzyć playbooki w celu zautomatyzowania procesu aktualizacji. Zastosowanie automatyzacji nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia, że systemy Windows są aktualne, bezpieczne i działają w najlepszym wydaniu.

Pamiętaj, aby być na bieżąco z odpowiednimi przepisami rządowymi, takimi jak NIST Cybersecurity Framework or ISO/IEC 27001 które zawierają wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące utrzymania bezpiecznego i zgodnego środowiska.


Referencje