Table of Contents

Automatyzacja łatania i aktualizacji systemu Linux za pomocą Ansible

W dzisiejszym szybko zmieniającym się i świadomym bezpieczeństwa świecie, automatyzacja łatania i aktualizacji systemów Linux ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności systemu i ograniczenia luk w zabezpieczeniach. Przy mnogości dostępnych dystrybucji Linuksa, efektywne zarządzanie aktualizacjami na różnych platformach może być wyzwaniem. Na szczęście Ansible, potężne narzędzie do automatyzacji, zapewnia ujednolicone rozwiązanie do automatyzacji łatania i aktualizacji w różnych dystrybucjach Linuksa. W tym artykule zbadamy, jak używać Ansible do automatyzacji procesu łatania i aktualizacji dla Debian-based, Ubuntu-based, RHEL-based, Alpine-based i innych dystrybucji. Udostępnimy również szczegółowy przykład playbooka Ansible, który obsługuje instalowanie poprawek i aktualizacji w różnych dystrybucjach Linuksa, wraz z instrukcjami dotyczącymi konfigurowania poświadczeń Ansible i plików hosta dla wszystkich docelowych systemów.

Wymagania wstępne

Zanim zagłębimy się w proces automatyzacji, upewnijmy się, że mamy niezbędne warunki wstępne. Obejmują one:

 1. Instalacja Ansible: Aby korzystać z Ansible, należy zainstalować go w systemie, z którego będą uruchamiane zadania automatyzacji. Możesz postępować zgodnie z oficjalną dokumentacją Ansible na stronie how to install Ansible aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 2. Konfiguracja inwentaryzacji: Utwórz plik inwentaryzacji zawierający listę systemów docelowych, którymi chcesz zarządzać za pomocą Ansible. Każdy system powinien mieć określony adres IP lub nazwę hosta. Na przykład można utworzyć plik inwentaryzacji o nazwie hosts.ini o następującej treści:

[debian]
debian-host ansible_host=<debian_ip_address>

[ubuntu]
ubuntu-host ansible_host=<ubuntu_ip_address>

[rhel]
rhel-host ansible_host=<rhel_ip_address>

[alpine]
alpine-host ansible_host=<alpine_ip_address>

Wymiana <debian_ip_address> <ubuntu_ip_address> <rhel_ip_address> oraz <alpine_ip_address> z odpowiednimi adresami IP lub nazwami hostów systemów docelowych.

 1. Dostęp SSH: Upewnij się, że masz dostęp SSH do systemów docelowych przy użyciu uwierzytelniania opartego na kluczu SSH. Pozwoli to Ansible bezpiecznie połączyć się z systemami i wykonać niezbędne zadania.

Ansible Playbook for Patching and Updating

Aby zautomatyzować proces łatania i aktualizacji dla różnych dystrybucji Linuksa, możemy utworzyć playbook Ansible, który obsługuje instalowanie poprawek i aktualizacji na różnych dystrybucjach. Poniżej znajduje się przykładowy playbook:

---
- name: Patching and Updating Linux Systems
 hosts: all
 become: yes

 tasks:
  - name: Update Debian-based Systems
   when: ansible_os_family == 'Debian'
   apt:
    update_cache: yes
    upgrade: dist

  - name: Update RHEL-based Systems
   when: ansible_os_family == 'RedHat'
   yum:
    name: '*'
    state: latest

  - name: Update Alpine-based Systems
   when: ansible_os_family == 'Alpine'
   apk:
    update_cache: yes
    upgrade: yes

W powyższym podręczniku:

 • The hosts określa systemy docelowe dla każdego zadania. Playbook będzie uruchamiany na systemach zgrupowanych w sekcji debian ubuntu rhel oraz alpine
 • The become: yes pozwala na uruchomienie playbooka z uprawnieniami administracyjnymi.
 • Pierwsze zadanie aktualizuje systemy oparte na Debianie i Ubuntu przy użyciu polecenia apt moduł.
 • Drugie zadanie aktualizuje systemy oparte na RHEL przy użyciu modułu yum moduł.
 • Trzecie zadanie aktualizuje systemy alpejskie przy użyciu modułu apk moduł.

Należy pamiętać, że zadania są warunkowane na podstawie nazw grup, aby kierować je do odpowiednich systemów.

Konfigurowanie poświadczeń Ansible i plików hosta

Aby skonfigurować poświadczenia Ansible i pliki hosta dla docelowych systemów, wykonaj następujące kroki:

 1. Utwórz plik Ansible Vault do przechowywania poufnych informacji, takich jak poświadczenia SSH. Do utworzenia pliku skarbca można użyć następującego polecenia:
ansible-vault create credentials.yml
 1. Zaktualizuj plik wykazu (hosts.ini z odpowiednimi poświadczeniami SSH dla każdego systemu docelowego. Na przykład:
[debian]
debian-host ansible_host=<debian_ip_address> ansible_user=<debian_username> ansible_ssh_pass=<debian_ssh_password>

[ubuntu]
ubuntu-host ansible_host=<ubuntu_ip_address> ansible_user=<ubuntu_username> ansible_ssh_pass=<ubuntu_ssh_password>

[rhel]
rhel-host ansible_host=<rhel_ip_address> ansible_user=<rhel_username> ansible_ssh_pass=<rhel_ssh_password>

[alpine]
alpine-host ansible_host=<alpine_ip_address> ansible_user=<alpine_username> ansible_ssh_pass=<alpine_ssh_password>

Wymiana <debian_ip_address> <ubuntu_ip_address> <rhel_ip_address> oraz <alpine_ip_address> z odpowiednimi adresami IP systemów docelowych. Należy również zastąpić <debian_username> <ubuntu_username> <rhel_username> oraz <alpine_username> z odpowiednimi nazwami użytkowników SSH dla każdego systemu. Na koniec zastąp <debian_ssh_password> <ubuntu_ssh_password> <rhel_ssh_password> oraz <alpine_ssh_password> z odpowiednimi hasłami SSH.

 1. Zaszyfruj plik hosts.ini za pomocą Ansible Vault:
ansible-vault encrypt hosts.ini

Po wyświetleniu monitu podaj hasło do skarbca.

Wykonując powyższe kroki, skonfigurowałeś niezbędne poświadczenia Ansible i pliki hosta dla wszystkich docelowych systemów

Uruchamianie playbooka

Aby uruchomić playbook i zautomatyzować proces łatania i aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik playbooka i zaszyfrowany plik inwentaryzacji.

 2. Uruchom następujące polecenie, aby wykonać playbook, podając hasło skarbca po wyświetleniu monitu:

ansible-playbook -i hosts.ini playbook.yml --ask-vault-pass
 1. Ansible połączy się z systemami docelowymi, użyje podanych poświadczeń i wykona określone zadania, odpowiednio aktualizując systemy.

Gratulacje! Udało ci się zautomatyzować łatanie i aktualizowanie różnych dystrybucji Linuksa za pomocą Ansible. Dzięki podręcznikowi Ansible oraz odpowiedniej konfiguracji poświadczeń i plików hosta możesz teraz efektywnie zarządzać procesem łatania i aktualizacji w całej infrastrukturze Linux.

Podsumowanie

Automatyzacja łatania i aktualizacji systemów Linux za pomocą Ansible upraszcza i usprawnia proces, umożliwiając administratorom systemów efektywne zarządzanie aktualizacjami w różnych dystrybucjach Linuksa. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, dowiedziałeś się, jak utworzyć podręcznik Ansible, który obsługuje instalowanie poprawek i aktualizacji w różnych dystrybucjach Linuksa. Ponadto skonfigurowałeś poświadczenia Ansible i pliki hosta, aby kierować je na żądane systemy. Wykorzystaj moc automatyzacji i ciesz się korzyściami płynącymi z bezpieczniejszej i lepiej utrzymanej infrastruktury Linux.

Referencje

 1. Ansible Documentation
 2. Official Ansible Installation Guide