Kolekcja modułów PowerShell do interakcji z interfejsem API Shodan

Uwagi:

 • Będziesz potrzebował klucza API Shodan, który można znaleźć na stronie Shodan Account
 • Przykłady interfejsów API używanych w modułach można znaleźć na stronie Shodan Developers Page
 • Niektóre moduły mogą używać kredytów skanowania lub zapytań Kredyty zapytań są używane podczas pobierania danych za pośrednictwem strony internetowej, CLI lub API (co robią te skrypty). Ponieważ korzystamy z API, ważne jest, aby pamiętać, że kredyty zapytań są odejmowane, jeśli:
  1. Używany jest filtr wyszukiwania
  2. Żądana jest strona 2 lub wyższa Kredyty odnawiają się na początku miesiąca, a 1 kredyt pozwala pobrać 100 wyników. Jeśli chodzi o kredyty skanowania, 1 kredyt skanowania pozwala zeskanować 1 IP i również odnawia się na początku miesiąca. Zobacz Centrum pomocy Shodan HERE aby uzyskać szczegółowe informacje.

Spis treści

Download

Będziesz musiał sklonować lub pobrać skrypty na swój komputer.

Możesz użyć rozwijanego menu Kod na tej stronie repozytorium, przewijając w górę, lub po prostu skopiować i wkleić poniższy link: https://github.com/simeononsecurity/Shodan_PS.git

On the project page click the code button which opens the dropdown menu containing clone, Open with Github Desktop, Download Zip. Select the copy icon next to the clone url

W tym przykładzie będziemy klonować repozytorium w Git Bash, po kliknięciu ikony schowka, jak pokazano powyżej, możemy wpisać git clone i kliknąć prawym przyciskiem myszy okno Git Bash, aby wybrać wklej z menu rozwijanego:

exampleuser@exampleComputer MINGW64 ~/Documents/Github git clone https://github.com/simeononsecurity/Shodan_PS.git

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące klonowania, zobacz the github documentation.

Po uzyskaniu plików należy skopiować je do C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z informacją o odmowie dostępu, kliknij Kontynuuj, aby zakończyć kopiowanie plików do tej lokalizacji, a następnie przejdź do instrukcji instalacji here

Open file explorer path C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules , copy dialog says access is denied, click on continue to copy the files

OR

Możesz użyć rozwijanego menu Kod na tej stronie repozytorium, przewijając w górę lub po prostu klikając poniższy link: https://github.com/simeononsecurity/Shodan_PS/archive/main.zip

On the project page click the code button which opens the dropdown menu containing clone, Open with Github Desktop, Download Zip. Select Download Zip option

Rozpakuj plik main.zip, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu rozwijanego opcję Wypakuj tutaj.

Po uzyskaniu plików należy je skopiować do C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z informacją o odmowie dostępu, kliknij Kontynuuj, aby zakończyć kopiowanie plików do tej lokalizacji, a następnie przejdź do instrukcji instalacji here

Open file explorer path C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules , copy dialog says access is denied, click on continue to copy the files

Install

Aby zainstalować moduły, należy uruchomić okno PowerShell jako administrator. Można to zrobić na dwa sposoby:

Pierwszym sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony PowerShell na pulpicie i wybranie opcji Uruchom jako administrator z menu rozwijanego.

Right click the powershell icon on the Desktop and select run as administrator from dropdown menu

OR

Wpisując p (lub dowolną liczbę znaków potrzebną do wyświetlenia PowerShell) w pasku wyszukiwania i klikając Uruchom jako administrator.

type p in the search bar and when powershell comes up click on run as administrator

Będziesz musiał znajdować się w katalogu, do którego skopiowałeś skrypty. Uruchom następujące polecenie, aby zmienić katalog roboczy:

PS C:\WINDOWS\system32> cd 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\Shodan_PS'
PS C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\Shodan_PS>

Na komputerach klienckich z systemem Windows musimy zmienić zasady wykonywania PowerShell, które domyślnie są ograniczone.

Więcej informacji można znaleźć tutaj Microsoft documentation.

Uruchom następujące polecenie, aby ustawić politykę na RemoteSigned i wpisz y, aby wybrać Tak, aby zmienić politykę.

PS C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\Shodan_PS> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the
security risks described in the about_Execution_Policies help topic at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to
change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y

Po zmianie zasad wykonywania można uruchomić następujące polecenie, aby zaimportować moduły.

PS C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\Shodan_PS> Set-ChildItem -Recurse *.psm1 | Import-Module

Teraz możesz uruchomić dowolny skrypt jako moduł za pomocą powershell.