Table of Contents

discord-typecast-gpt-chatbot

Docker Image CI

Ten bot jest agentem wsparcia opartym na Discordzie. Zapewnia pomocne odpowiedzi na pytania użytkowników, pomaga w kwestiach związanych z serwerem i kieruje użytkowników do odpowiednich zasobów. Bot jest przyjazny, kompetentny i utrzymuje pozytywne środowisko. Może również dzielić się opiniami, preferencjami i zaleceniami związanymi z różnymi tematami, tworząc angażujące i pouczające interakcje z użytkownikami.

See the bot in action

Jak uruchomić bota

Korzystanie z dockera

docker run -td --name cyberchatbot -e DISCORD_BOT_APP_TOKEN="INSERT YOUR BOT TOKEN HERE" -e OPENAI_API_KEY="INSERT YOUR OPENAI API KEY HERE" simeononsecurity/discord-typecast-gpt-chatbot:latest

Jak uruchomić bota ręcznie za pomocą Pythona

Aby rozpocząć uruchamianie tego repozytorium, należy wykonać następujące kroki:

  1. Sklonuj to repozytorium i przejdź do katalogu głównego produktu
git clone URL
cd repo_name
  1. utworzyć .env w katalogu głównym projektu (będzie to .gitignored i wklej swój token bota discord i token openai:
DISCORD_BOT_APP_TOKEN=PASTE_DISCORD_TOKEN_HERE
OPENAI_API_KEY=PASTE_OPENAI_API_TOKEN_HERE
  1. Utwórz nowe środowisko wirtualne przy użyciu venv
python3 -m venv venv
  1. Aktywuj środowisko wirtualne:
source venv/bin/activate
  1. Zainstaluj zależności wymienione w sekcji requirements.txt
pip install -r requirements.txt
  1. Jeśli zainstalujesz nowe zależności za pomocą pip install upewnij się, że zregenerowałeś plik requirements.txt z:
pip freeze > requirements.txt

Jak naprawić problem z ustawieniami lokalnymi

sudo apt-get install locales -y
sudo locale-gen en_US.UTF-8 en_CA.UTF-8
sudo update-locale

Architektura

./
project root

bot/
discord bot's source

bot/main.py:
This is the main entry point for your application

bot/controllers/
This directory contains code that controls the main program and provides inputs into services

bot/services/
This directory contains code that do small, specific tasks

requirements.txt:
This file lists the dependencies required for your application to run