Table of Contents

Home

Wprowadzenie

W dziedzinie cyberbezpieczeństwa wycena ram rozwoju siły roboczej ma kluczowe znaczenie dla wspierania rozwoju i kompetencji profesjonalistów. Jedną z takich wpływowych ram jest Workforce Framework for Cybersecurity opracowany przez National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). Niniejszy artykuł zagłębia się w znaczenie i wycenę Workforce Framework for Cybersecurity, rzucając światło na jego rolę w kształtowaniu siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Zrozumienie ram kadrowych dla cyberbezpieczeństwa

Workforce Framework for Cybersecurity służy jako kompleksowe wytyczne dla organizacji i osób zaangażowanych w role związane z cyberbezpieczeństwem. Określa wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA) niezbędne dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w różnych dziedzinach. Ramy są podzielone na kilka kluczowych elementów, w tym kategorie, obszary specjalizacji, role zawodowe i KSA.


Kategorie: Organizacja obszaru cyberbezpieczeństwa

Workforce Framework for Cybersecurity obejmuje siedem wysokopoziomowych kategorii, które zapewniają uporządkowane podejście do zrozumienia różnorodnych aspektów dziedziny cyberbezpieczeństwa. Kategorie te są następujące:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa: Koncentracja na wdrażaniu i utrzymywaniu bezpiecznych systemów.
 2. Operacja i utrzymanie: Kładzenie nacisku na ciągłe działanie i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa.
 3. Protect and Defend: Koncentracja na ochronie informacji, zasobów i systemów.
 4. Analyze: Obejmuje ocenę i identyfikację zagrożeń i słabych punktów cyberbezpieczeństwa.
 5. Collect and Operate: Koncentruje się na gromadzeniu informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa i zarządzaniu nimi.
 6. Investigate: Kładzenie nacisku na reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie.
 7. Oversee and Govern: Zajmowanie się zarządzaniem, zarządzaniem i koordynacją operacji cyberbezpieczeństwa.

Obszary specjalizacji: Dostosowanie do konkretnej wiedzy specjalistycznej

W ramach każdej kategorii Workforce Framework for Cybersecurity określa obszary specjalizacji, które są zgodne z określonymi domenami lub dziedzinami wiedzy specjalistycznej. Te obszary specjalizacji zapewniają bardziej szczegółowe zrozumienie krajobrazu cyberbezpieczeństwa i umożliwiają jednostkom skupienie się na rozwoju zawodowym w wyspecjalizowanych obszarach zainteresowań.

Przykłady obszarów specjalizacji obejmują bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo aplikacji, cyfrową kryminalistykę, inżynierię bezpieczeństwa, reagowanie na incydenty i architekturę bezpieczeństwa. Identyfikując te specjalistyczne obszary, ramy uznają zróżnicowany i ewoluujący charakter dziedziny cyberbezpieczeństwa.


Role zawodowe: Definiowanie stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem

Workforce Framework for Cybersecurity definiuje role zawodowe, które obejmują określone stanowiska i funkcje zawodowe w ramach siły roboczej cyberbezpieczeństwa. Role te odzwierciedlają obowiązki i kompetencje wymagane od profesjonalistów, aby wyróżniać się w swoich dziedzinach.

Niektóre typowe role zawodowe określone w ramach obejmują analityka bezpieczeństwa, inżyniera bezpieczeństwa, architekta sieci, testera penetracyjnego, audytora bezpieczeństwa i konsultanta ds. cyberbezpieczeństwa. Te role zawodowe służą jako cenne źródło informacji dla organizacji przy definiowaniu opisów stanowisk, określaniu wymagań dotyczących umiejętności oraz wspieraniu planowania i rozwoju siły roboczej.

______### KSA: Kluczowe kompetencje dla osiągnięcia sukcesu

Aby wyróżniać się na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem, specjaliści muszą posiadać określoną wiedzę, umiejętności i zdolności (KSA). Workforce Framework for Cybersecurity przedstawia kompleksową listę KSA, które są krytyczne dla różnych ról zawodowych w domenie cyberbezpieczeństwa.

Te KSA obejmują szeroki zakres kompetencji, w tym umiejętności techniczne, zdolności analityczne, biegła komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów i znajomość zasad cyberbezpieczeństwa. Identyfikując te kluczowe kompetencje, ramy pomagają profesjonalistom w samoocenie, rozwoju umiejętności i rozwoju kariery.


Przepisy rządowe i referencje

Regulacje rządowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu krajobrazu cyberbezpieczeństwa i rozwoju siły roboczej. Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) zapewnia cenne zasoby i publikacje związane z cyberbezpieczeństwem, w tym Workforce Framework for Cybersecurity. Jedną z takich publikacji jest Special Publication 800-181 (SP 800-181), która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące Workforce Framework for Cybersecurity.

Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie Workforce Framework for Cybersecurity, zaleca się zapoznanie z następującymi zasobami:

Ponadto Departament Obrony (DoD) posiada własne ramy rozwoju pracowników znane jako DoD Cybersecurity Workforce Framework (DCWF), które opierają się na NIST 800-181. Więcej informacji na temat DCWF można znaleźć na stronie DoD Cyber Workforce Framework strona internetowa.

Różnice między DoD DCWF a NIST 800-181

DoD Cybersecurity Workforce Framework (DCWF) i NIST Special Publication 800-181 (SP 800-181) są cennymi zasobami dla rozwoju siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Chociaż mają one wspólne podstawy, istnieją znaczące różnice między tymi dwoma ramami.

 1. Zakres: DCWF jest specjalnie dostosowany do pracowników cyberbezpieczeństwa w Departamencie Obrony, podczas gdy NIST 800-181 zapewnia szersze ramy mające zastosowanie do specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w różnych sektorach.

 2. Kategoryzacja: DCWF kategoryzuje role zawodowe w oparciu o funkcje, które wykonują w ramach DoD, podczas gdy NIST 800-181 wykorzystuje szersze kategorie znane jako “Obszary Specjalności”, aby uchwycić różne aspekty cyberbezpieczeństwa.

 3. Role zawodowe: DCWF definiuje konkretne role zawodowe w ramach pracowników DoD zajmujących się cyberbezpieczeństwem, dostosowując je do odpowiadających im obowiązków i kompetencji. Z drugiej strony NIST 800-181 zapewnia bardziej elastyczne podejście, wykorzystując “role zawodowe”, które można dostosować do różnych kontekstów organizacyjnych.

 4. Rozwój siły roboczej: DCWF kładzie nacisk na unikalne wymagania i zestawy umiejętności potrzebne w sektorze obronnym, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak operacje o znaczeniu krytycznym i specjalistyczne technologie. NIST 800-181 przyjmuje bardziej ogólne podejście, koncentrując się na podstawowej wiedzy, umiejętnościach i zdolnościach mających zastosowanie do szerszego grona pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Należy zauważyć, że chociaż DCWF wywodzi się z NIST 800-181, uwzględnia dodatkowe kwestie specyficzne dla potrzeb DoD w zakresie cyberbezpieczeństwa. Organizacje działające w ramach DoD mogą uznać DCWF za bardziej dostosowany do ich wymagań, podczas gdy inne mogą skorzystać z szerszego zakresu NIST 800-181.

Szczegółowe informacje na temat DCWF and NIST 800-181 należy zapoznać się z dokumentacją i zasobami odpowiednich ram.

Wnioski

Workforce Framework for Cybersecurity opracowany przez National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) zapewnia znormalizowane podejście do oceny, rozwijania i dostosowywania umiejętności i kompetencji niezbędnych dla solidnej siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dzięki zrozumieniu kategorii ram, obszarów specjalizacji, ról zawodowych i KSA, osoby i organizacje mogą podejmować świadome decyzje w celu wzmocnienia swoich zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Bycie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Workforce Framework for Cybersecurity ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów pragnących wyróżniać się w stale zmieniającym się krajobrazie. Regularne odwiedzanie wiarygodnych stron internetowych, takich jak NICE i odwoływanie się do publikacji rządowych, takich jak Special Publication 800-181 NIST, zapewnia dostęp do dokładnych i wyczerpujących informacji.

Wykorzystując siłę Workforce Framework for Cybersecurity i stale aktualizując wiedzę i umiejętności, jednostki mogą skutecznie przyczyniać się do domeny cyberbezpieczeństwa, a organizacje mogą budować odporną obronę przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Referencje

 1. Workforce Framework for Cybersecurity - National Initiative for Cybersecurity Education (NICE)
 2. NICE Framework Categories - NIST
 3. NICE Specialty Areas - NIST
 4. NICE Work Roles - NIST
 5. NICE KSAs - NIST
 6. Special Publication 800-181 - NIST
 7. DoD Cyber Workforce Framework - Department of Defense (DoD)