Table of Contents

FISMA 101: Przegląd federalnej ustawy o modernizacji bezpieczeństwa informacji

Home

Wprowadzenie

Federal Information Security Modernization Act (FISMA) to amerykańska ustawa uchwalona w 2002 roku, która wymaga od agencji federalnych ustanowienia i utrzymywania programów bezpieczeństwa informacji w celu ochrony ich informacji i systemów informatycznych. Ustawa ta została uchwalona w odpowiedzi na rosnącą potrzebę poprawy bezpieczeństwa informacji w rządzie federalnym i od tego czasu była kilkakrotnie aktualizowana, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń.

Czym jest FISMA?

FISMA to zestaw standardów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa informacji, które mają zastosowanie do agencji federalnych i ich wykonawców. Celem FISMA jest zapewnienie, że wrażliwe informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłóceniem, modyfikacją lub zniszczeniem. FISMA wymaga, aby agencje federalne wdrożyły oparte na ryzyku podejście do bezpieczeństwa informacji, które obejmuje identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, wdrażanie kontroli bezpieczeństwa w celu ograniczenia tego ryzyka oraz ciągłe monitorowanie skuteczności tych kontroli.

Kluczowe składniki FISMA

Istnieje kilka kluczowych elementów FISMA, w tym:

 • Zarządzanie ryzykiem: Agencje federalne muszą przeprowadzać regularne oceny ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i wdrożyć kontrole bezpieczeństwa w celu złagodzenia tych zagrożeń.

 • Ocena kontroli bezpieczeństwa: Agencje federalne muszą ocenić skuteczność swoich kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działają one zgodnie z przeznaczeniem i zidentyfikować wszelkie obszary, które wymagają poprawy.

 • Ciągły monitoring: Agencje federalne muszą stale monitorować swoje systemy informatyczne, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i reagować na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem.

 • Reagowanie na incydenty**: Agencje federalne muszą posiadać plan reagowania na incydenty bezpieczeństwa i muszą być w stanie szybko identyfikować, powstrzymywać i rozwiązywać incydenty bezpieczeństwa.

 • Autoryzacja i akredytacja: Agencje federalne muszą uzyskać autoryzację od odpowiedniego organu do obsługi swoich systemów informatycznych i muszą regularnie oceniać i ponownie akredytować te systemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Zarządzanie ryzykiem

FISMA wymaga od agencji federalnych przeprowadzania regularnych ocen ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i wdrożenia środków kontroli bezpieczeństwa w celu ich ograniczenia. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje następujące kroki:

 1. Identyfikacja zasobów: Agencje federalne muszą najpierw zidentyfikować aktywa, które muszą chronić, w tym wrażliwe informacje i systemy informatyczne.

 2. Ocena zagrożeń i podatności: Agencje federalne muszą następnie ocenić zagrożenia i podatności, które mogą mieć wpływ na ich aktywa oraz określić prawdopodobieństwo i wpływ tych zagrożeń.

 3. Określenie ryzyka: Na podstawie wyników oceny zagrożeń i podatności agencje federalne muszą określić poziom ryzyka dla swoich aktywów i ustalić priorytety zagrożeń, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności.

 4. Planowanie środków zaradczych: Agencje federalne muszą następnie opracować plan złagodzenia zidentyfikowanych zagrożeń, w tym wdrożenia kontroli bezpieczeństwa, takich jak kontrola dostępu, szyfrowanie i zapory ogniowe.

 5. Wdrożenie: Agencje federalne muszą następnie wdrożyć kontrole bezpieczeństwa, które zidentyfikowały jako niezbędne do ograniczenia ryzyka dla swoich aktywów.

 6. Monitorowanie i ocena: Agencje federalne muszą stale monitorować swoje systemy informatyczne, aby upewnić się, że kontrole bezpieczeństwa działają zgodnie z przeznaczeniem i zidentyfikować wszelkie obszary, które wymagają poprawy.

Ocena kontroli bezpieczeństwa

Agencje federalne muszą ocenić skuteczność kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działają one zgodnie z przeznaczeniem i zidentyfikować wszelkie obszary wymagające poprawy. Obejmuje to następujące kroki:

 1. Testowanie: Agencje federalne muszą przetestować swoje kontrole bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działają one prawidłowo i zidentyfikować wszelkie słabe punkty, którymi należy się zająć.

 2. Ocena: Agencje federalne muszą ocenić wyniki testów, aby określić skuteczność kontroli bezpieczeństwa i zidentyfikować wszelkie obszary, które wymagają poprawy.

 3. Poprawa: Na podstawie wyników oceny agencje federalne muszą opracować plan wyeliminowania wszelkich słabych punktów lub obszarów wymagających poprawy oraz wdrożyć niezbędne działania naprawcze.

 4. Ciągłe doskonalenie: Agencje federalne muszą stale monitorować i oceniać skuteczność swoich kontroli bezpieczeństwa i wprowadzać ulepszenia w razie potrzeby, aby zapewnić odpowiednią ochronę swoich aktywów.

Ciągłe monitorowanie

Agencje federalne muszą stale monitorować swoje systemy informatyczne, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i reagować na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem. Obejmuje to następujące kroki:

 1. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Agencje federalne muszą korzystać z narzędzi monitorowania w czasie rzeczywistym, aby wykrywać i reagować na incydenty bezpieczeństwa w miarę ich występowania.

 2. Analiza logów: Agencje federalne muszą regularnie przeglądać logi ze swoich systemów informatycznych, aby wykrywać wszelkie nietypowe lub podejrzane działania i reagować na incydenty bezpieczeństwa.

 3. Skanowanie podatności: Agencje federalne muszą przeprowadzać regularne skanowanie podatności swoich systemów informatycznych w celu zidentyfikowania wszelkich luk, które należy wyeliminować.

 4. Reagowanie na incydenty: Agencje federalne muszą posiadać plan reagowania na incydenty bezpieczeństwa i muszą być w stanie szybko identyfikować, powstrzymywać i rozwiązywać incydenty bezpieczeństwa.

Autoryzacja i akredytacja

Agencje federalne muszą uzyskać autoryzację od odpowiedniego organu do obsługi swoich systemów informatycznych i muszą regularnie oceniać i ponownie akredytować te systemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Obejmuje to następujące kroki:

 1. Autoryzacja systemu: Agencje federalne muszą uzyskać autoryzację od odpowiedniego organu do obsługi swoich systemów informatycznych.

 2. Ocena bezpieczeństwa: Agencje federalne muszą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych w celu zidentyfikowania wszelkich zagrożeń i słabych punktów.

 3. Planowanie środków zaradczych: W oparciu o wyniki oceny bezpieczeństwa agencje federalne muszą opracować plan złagodzenia wszelkich zagrożeń i luk w zabezpieczeniach oraz wdrożyć niezbędne środki kontroli bezpieczeństwa.

 4. Akredytacja: Agencje federalne muszą następnie uzyskać akredytację od odpowiedniego organu, aby zapewnić, że ich systemy informatyczne spełniają niezbędne standardy bezpieczeństwa i są uprawnione do działania.

 5. Reakredytacja: Agencje federalne muszą regularnie oceniać i ponownie akredytować swoje systemy informatyczne, aby upewnić się, że nadal spełniają one niezbędne standardy bezpieczeństwa i zidentyfikować wszelkie obszary wymagające poprawy.

Korzyści z FISMA

Istnieje kilka korzyści płynących z FISMA, w tym:

Poprawa bezpieczeństwa informacji

Jedną z głównych korzyści płynących z FISMA jest poprawa bezpieczeństwa informacji w agencjach federalnych. Wymagając od agencji federalnych ustanowienia i utrzymywania silnych programów bezpieczeństwa informacji, FISMA pomaga chronić wrażliwe informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Ponadto FISMA wymaga od agencji federalnych przeprowadzania regularnych ocen ryzyka, ocen kontroli bezpieczeństwa i ciągłego monitorowania, co pomaga zapewnić, że ich systemy informacyjne pozostaną bezpieczne przez długi czas.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

FISMA pomaga również agencjom federalnym lepiej zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, wymagając od nich przeprowadzania regularnych ocen ryzyka i wdrażania kontroli bezpieczeństwa w celu ograniczenia tego ryzyka. Pomaga to agencjom federalnym identyfikować i priorytetyzować zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmować świadome decyzje dotyczące najlepszych sposobów ich ograniczania. Ponadto FISMA wymaga od agencji federalnych ciągłego monitorowania swoich systemów informatycznych, co pomaga zapewnić, że zagrożenia bezpieczeństwa są wykrywane i eliminowane w odpowiednim czasie.

Zwiększona przejrzystość

FISMA wymaga od agencji federalnych raportowania swoich programów bezpieczeństwa informacji, co pomaga zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność. Pozwala to zainteresowanym stronom, takim jak Kongres, zobaczyć, w jaki sposób agencje federalne zarządzają ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i pociągnąć je do odpowiedzialności za wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem.

Wzmocniona współpraca

FISMA pomaga również wzmocnić współpracę i koordynację między agencjami federalnymi i ich kontrahentami oraz innymi zainteresowanymi stronami, wymagając od nich przestrzegania tych samych standardów bezpieczeństwa informacji. Pomaga to zapewnić, że wszyscy współpracują w celu ochrony wrażliwych informacji i że ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji jest skutecznie zarządzane na wszystkich szczeblach rządu federalnego.

Wnioski

Podsumowując, FISMA jest kluczowym elementem bezpieczeństwa informacji w amerykańskim rządzie federalnym. Wymagając od agencji federalnych ustanowienia i utrzymywania programów bezpieczeństwa informacji, FISMA pomaga zapewnić, że wrażliwe informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wymagając regularnych ocen ryzyka, ciągłego monitorowania i reagowania na incydenty, FISMA pomaga agencjom federalnym zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa i szybko reagować na incydenty bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, FISMA jest ważnym narzędziem do poprawy bezpieczeństwa informacji w rządzie federalnym i ochrony informacji wrażliwych.