Table of Contents

Wdrażanie ram bezpieczeństwa cybernetycznego NICE: Kompleksowy przewodnik

Home

Wprowadzenie

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie cyberbezpieczeństwo stało się krytycznym problemem dla organizacji każdej wielkości i z każdej branży. Rosnąca liczba cyberzagrożeń i ataków podkreśla potrzebę solidnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych i ochrony przed potencjalnymi naruszeniami. National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) opracowała kompleksowe ramy, aby sprostać temu wyzwaniu i zapewnić ustrukturyzowane podejście do wdrażania cyberbezpieczeństwa. W tym artykule zbadamy NICE Cybersecurity Framework i omówimy jego kluczowe elementy i korzyści. Zapewnimy również praktyczny wgląd w to, w jaki sposób organizacje mogą skutecznie wdrażać ramy w celu poprawy ich cyberbezpieczeństwa.

Zrozumienie ram bezpieczeństwa cybernetycznego NICE

NICE Cybersecurity Framework to strategiczny zasób, który oferuje organizacjom wspólny język do definiowania, zarządzania i komunikowania wymagań, umiejętności i zadań pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest poprawa ogólnej odporności cyberbezpieczeństwa organizacji poprzez ustanowienie standaryzowanych ram, które dostosowują wysiłki w zakresie cyberbezpieczeństwa w różnych sektorach. Ramy zapewniają wspólną taksonomię i strukturalne podejście, aby pomóc organizacjom zrozumieć ich potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa i kierować rozwojem wykwalifikowanej siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kluczowe komponenty NICE Cybersecurity Framework

NICE Cybersecurity Framework składa się z następujących kluczowych komponentów:

1. Kategorie

Ramy NICE definiują siedem kategorii wysokiego poziomu, które obejmują różne role i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem w organizacji. Kategorie te zapewniają szeroki przegląd różnych aspektów cyberbezpieczeństwa, które organizacje muszą wziąć pod uwagę. Oto siedem kategorii:

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem i nadzór: Ta kategoria koncentruje się na ustanowieniu struktur zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu nadzoru w celu zapewnienia skutecznych praktyk cyberbezpieczeństwa w całej organizacji.
 • Securely Provision: Ta kategoria dotyczy procesów związanych z bezpiecznym udostępnianiem systemów i zasobów technologicznych, w tym bezpiecznego projektowania, pozyskiwania, opracowywania i wdrażania.
 • Zabezpieczanie i zarządzanie zasobami: Ta kategoria koncentruje się na ochronie i zarządzaniu zasobami fizycznymi i cyfrowymi, w tym informacjami, systemami i urządzeniami.
 • Protect and Defend: Ta kategoria obejmuje działania mające na celu ochronę systemów, sieci i danych przed zagrożeniami cybernetycznymi, w tym wdrażanie kontroli bezpieczeństwa, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i reagowanie na incydenty.
 • Analizuj**: Ta kategoria koncentruje się na analizowaniu danych i informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa w celu zidentyfikowania i zrozumienia zagrożeń, słabych punktów i ryzyka.
 • Zbieranie i obsługa: Ta kategoria obejmuje gromadzenie danych związanych z cyberbezpieczeństwem i zarządzanie nimi oraz obsługę systemów i infrastruktury cyberbezpieczeństwa.
 • Investigate: Ta kategoria obejmuje działania związane z badaniem i reagowaniem na incydenty cyberbezpieczeństwa, w tym wykrywanie, analizę i odzyskiwanie danych.

2. Obszary Specjalności

W ramach każdej kategorii ramy NICE dokonują dalszego podziału ról i obowiązków na obszary specjalistyczne. Te obszary specjalizacji zapewniają bardziej szczegółowe zrozumienie konkretnych zadań i umiejętności wymaganych do realizacji celów cyberbezpieczeństwa w ramach każdej kategorii. Niektóre przykłady obszarów specjalistycznych obejmują:

 • Ocena podatności i zarządzanie: Ten obszar specjalizacji koncentruje się na identyfikowaniu podatności w systemach i sieciach oraz skutecznym zarządzaniu nimi poprzez ocenę podatności, zarządzanie poprawkami i usuwanie podatności.
 • Reagowanie na incydenty: Ten obszar specjalizacji zajmuje się procesami i procedurami reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa i łagodzenia ich skutków, w tym wykrywania incydentów, ich powstrzymywania, eliminowania i odzyskiwania.
 • Bezpieczeństwo sieci: Ten obszar specjalizacji obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowych poprzez działania takie jak monitorowanie sieci, kontrola dostępu, wykrywanie włamań i segmentacja sieci.

To tylko kilka przykładów, a w ramach NICE istnieje wiele innych obszarów specjalizacji, które obejmują różne aspekty cyberbezpieczeństwa.

3. Role zawodowe

Ramy NICE definiują konkretne role zawodowe, które odzwierciedlają kluczowe obowiązki i zadania związane ze stanowiskami cyberbezpieczeństwa. Role te pomagają organizacjom zidentyfikować umiejętności i kompetencje wymagane dla różnych funkcji cyberbezpieczeństwa. Oto kilka przykładów ról zawodowych zdefiniowanych w ramach NICE:

 • Inżynier bezpieczeństwa: Inżynier bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie kontroli i środków bezpieczeństwa w celu ochrony systemów i sieci przed cyberzagrożeniami.
 • Analityk cyberzagrożeń**: Analityk cyberzagrożeń bada zagrożenia i słabe punkty cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić wgląd i informacje w celu wsparcia proaktywnych środków obronnych.
 • Analityk SOC (Security Operations Center): Analityk SOC monitoruje i analizuje zdarzenia i incydenty bezpieczeństwa w celu identyfikacji i reagowania na potencjalne naruszenia bezpieczeństwa.
 • Architekt bezpieczeństwa**: Architekt bezpieczeństwa projektuje i rozwija architektury i ramy bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności systemów i danych.

Te role zawodowe zapewniają wspólny język dla rozwoju siły roboczej, rekrutacji i szkoleń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom ustalenie jasnych opisów stanowisk i ścieżek kariery dla ich specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat NICE Cybersecurity Framework i jego komponentów można znaleźć na stronie NICE Framework website

Korzyści z wdrożenia NICE Cybersecurity Framework

Wdrożenie NICE Cybersecurity Framework może przynieść organizacjom kilka znaczących korzyści:

 1. Standaryzacja: Ramy NICE zapewniają ustandaryzowane podejście do wdrażania cyberbezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom ustanowienie wspólnego języka i zrozumienia praktyk cyberbezpieczeństwa w różnych działach i sektorach. Standaryzacja ta promuje konsekwencję i spójność działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewniając, że wszyscy w organizacji stosują ten sam zestaw najlepszych praktyk. Na przykład, wszystkie zespoły zaangażowane w ochronę i zabezpieczanie systemów i sieci będą miały wspólne zrozumienie niezbędnych kontroli i środków bezpieczeństwa.

 2. Ulepszony rozwój pracowników: Określając konkretne role i umiejętności, ramy NICE wspierają rozwój dobrze wyszkolonej i kompetentnej siły roboczej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Organizacje mogą identyfikować luki w umiejętnościach i dostosowywać swoje inicjatywy szkoleniowe i rozwojowe do zalecanych kompetencji ramowych. Na przykład firma może zidentyfikować, że potrzebuje profesjonalistów wykwalifikowanych w bezpieczeństwie chmury. Następnie mogą zapewnić swoim pracownikom programy szkoleniowe lub certyfikaty, aby zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w chmurze, poprawiając ich ogólną wiedzę w tej dziedzinie.

 3. Ulepszone zarządzanie ryzykiem: Ramy NICE pomagają organizacjom skutecznie identyfikować i ograniczać ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. Poprzez mapowanie ról i obowiązków w pracy do konkretnych celów cyberbezpieczeństwa, organizacje mogą odpowiednio przydzielać zasoby i wdrażać środki w celu zminimalizowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Na przykład, jeśli firma zidentyfikuje obszar oceny podatności i zarządzania jako krytyczny dla swojej strategii zarządzania ryzykiem, może przydzielić zasoby do regularnego przeprowadzania ocen podatności, ustalania priorytetów działań naprawczych i zapewnienia, że podatności są skutecznie zarządzane i łatane.

 4. Zgodność z przepisami: Ramy NICE są zgodne z różnymi rządowymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, takimi jak NIST Cybersecurity Framework i Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC). Takie dostosowanie gwarantuje, że organizacje wdrażające platformę NICE spełniają również wymogi zgodności określone w tych przepisach. Na przykład organizacje z branży obronnej, które muszą zachować zgodność z CMMC, mogą wykorzystać ramy NICE do kierowania swoimi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa i wykazania zgodności z wymaganymi kontrolami cyberbezpieczeństwa.

Korzyści te podkreślają wartość wdrożenia NICE Cybersecurity Framework jako strategicznego podejścia do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa organizacji, poprawy możliwości pracowników, zarządzania ryzykiem oraz zgodności z odpowiednimi przepisami i wytycznymi.

Więcej informacji na temat NICE Cybersecurity Framework i jego zalet można znaleźć w następujących zasobach:

______## Wdrażanie ram bezpieczeństwa cybernetycznego NICE

Teraz, gdy rozumiemy znaczenie i korzyści płynące z NICE Cybersecurity Framework, przejdźmy do praktycznych kroków, aby skutecznie wdrożyć go w organizacji:

1. Ocena aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa

Aby skutecznie wdrożyć NICE Cybersecurity Framework, kluczowe jest przeprowadzenie kompleksowej oceny obecnego stanu cyberbezpieczeństwa organizacji. Ocena ta zapewni cenny wgląd w istniejące zasady, procesy i mechanizmy kontroli w organizacji oraz pomoże określić ich zgodność z ramami NICE. Oto kilka kroków, które należy wykonać podczas oceny:

 1. Przegląd polityk: Oceń polityki i procedury cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji. Zbadaj polityki związane z bezpieczeństwem danych, kontrolą dostępu, reagowaniem na incydenty i innymi istotnymi obszarami. Ustal, czy polityki te są zgodne z zalecanymi praktykami określonymi w ramach NICE. Na przykład, jeśli ramy NICE sugerują wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego, sprawdź, czy polityka kontroli dostępu Twojej organizacji odzwierciedla to zalecenie.

 2. Oceń procesy: Oceń procesy i przepływy pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji. Przeanalizuj, w jaki sposób obecnie wykonywane są zadania, takie jak zarządzanie podatnościami, zarządzanie poprawkami i monitorowanie sieci. Porównaj te procesy z wytycznymi dostarczonymi przez framework NICE. Zidentyfikuj wszelkie luki lub nieefektywności w istniejących procesach, które można wyeliminować, aby dostosować je do najlepszych praktyk frameworka.

 3. Ocena kontroli: Zbadaj kontrole bezpieczeństwa w swojej organizacji. Kontrole te obejmują rozwiązania techniczne, takie jak zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe i systemy wykrywania włamań, a także kontrole administracyjne, takie jak szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa i zarządzanie dostępem użytkowników. Oceń, czy kontrole te odpowiednio uwzględniają zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa zidentyfikowane w ramach NICE. Zidentyfikuj wszelkie luki w kontroli lub obszary, w których potrzebne są ulepszenia.

 4. Identyfikacja luk i obszarów wymagających poprawy: Na podstawie oceny polityk, procesów i mechanizmów kontrolnych zidentyfikuj wszelkie luki lub obszary wymagające poprawy. Luki te mogą obejmować brakujące lub nieaktualne polityki, nieskuteczne procesy lub nieodpowiednie kontrole bezpieczeństwa. Na przykład może się okazać, że procedury reagowania na incydenty nie są zgodne z zalecanymi praktykami obsługi incydentów w ramach NICE. Udokumentuj te luki i nadaj im priorytet w celu podjęcia dalszych działań.

Przeprowadzając dokładną ocenę stanu cyberbezpieczeństwa organizacji, można zidentyfikować konkretne obszary, w których konieczne są ulepszenia w celu dostosowania do ram NICE. Ocena ta służy jako kluczowy fundament dla kolejnych etapów skutecznego wdrażania frameworka.

Dodatkowe wskazówki i przykłady dotyczące przeprowadzania oceny cyberbezpieczeństwa można znaleźć w zasobach takich jak NIST Special Publication 800-53 and ISO/IEC 27001:2013

2. Określenie ról i obowiązków

Aby skutecznie wdrożyć ramy cyberbezpieczeństwa NICE, konieczne jest zdefiniowanie jasnych ról i obowiązków w organizacji. Krok ten obejmuje dostosowanie kategorii i obszarów specjalizacji NICE Framework do konkretnych ról zawodowych, które są istotne dla Twojej organizacji. Oto jak można zdefiniować role i obowiązki:

 1. Zidentyfikuj odpowiednie kategorie i obszary specjalizacji: Zapoznaj się z siedmioma kategoriami wysokiego poziomu zdefiniowanymi w ramach NICE, takimi jak zarządzanie cyberbezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem i nadzór; bezpieczne udostępnianie; ochrona i obrona itp. W ramach każdej kategorii zidentyfikuj obszary specjalizacji, które mają zastosowanie do Twojej organizacji. Na przykład, jeśli Twoja organizacja zajmuje się bezpieczeństwem sieci, odpowiedni będzie obszar specjalizacji “Bezpieczeństwo sieci”.

 2. Zdefiniuj role zawodowe: W oparciu o zidentyfikowane kategorie i obszary specjalizacji, zdefiniuj role zawodowe, które są zgodne z celami cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji. Dla każdej roli zawodowej należy jasno określić obowiązki, zadania i funkcje, które się z nią wiążą. Na przykład możesz zdefiniować rolę “specjalisty ds. zarządzania podatnościami” odpowiedzialnego za przeprowadzanie ocen podatności, zarządzanie działaniami naprawczymi i bycie na bieżąco z pojawiającymi się zagrożeniami.

 3. Zarys umiejętności i kompetencji: Dla każdej zdefiniowanej roli zawodowej należy zidentyfikować konkretne umiejętności, wiedzę i kompetencje wymagane do skutecznej realizacji celów cyberbezpieczeństwa w ramach NICE. Umiejętności te mogą obejmować wiedzę techniczną w obszarach takich jak bezpieczeństwo sieci, reagowanie na incydenty lub praktyki bezpiecznego kodowania. Należy również wziąć pod uwagę umiejętności nietechniczne, takie jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i myślenie analityczne, które przyczyniają się do skuteczności roli.

 4. Powiązanie ze szkoleniami i rozwojem: Po zdefiniowaniu ról i obowiązków, połącz je z odpowiednimi szkoleniami i możliwościami rozwoju. Zidentyfikuj wewnętrzne lub zewnętrzne zasoby, które mogą pomóc pracownikom w zdobyciu niezbędnych umiejętności i wiedzy do pełnienia ich ról. Mogą to być programy szkoleniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, certyfikaty, warsztaty lub kursy online.

Definiując jasne role i obowiązki, tworzysz ustrukturyzowane ramy wdrażania cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji. Każda osoba zna swoje konkretne obowiązki i umiejętności wymagane do skutecznego wypełniania swojej roli. Takie dostosowanie do ram NICE zapewnia, że organizacja ma kompetentnych i zdolnych do cyberbezpieczeństwa pracowników.

Więcej wskazówek dotyczących definiowania ról i obowiązków można znaleźć w dokumencie NICE Framework Work Roles Search provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

3. Identyfikacja luk w umiejętnościach

Aby skutecznie wdrożyć ramy cyberbezpieczeństwa NICE, ważne jest zidentyfikowanie luk w umiejętnościach w organizacji. Przeprowadzenie analizy luk w umiejętnościach pozwala ocenić umiejętności i kompetencje wymagane przez ramy NICE i porównać je z umiejętnościami posiadanymi przez pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Oto jak można zidentyfikować luki w umiejętnościach:

 1. Przegląd umiejętności ramowych NICE: Zapoznaj się z ramami NICE i zdefiniowanymi w nich rolami zawodowymi i obszarami specjalizacji. Określ konkretne umiejętności i kompetencje wymagane dla każdej roli w organizacji. Na przykład rola w reagowaniu na incydenty może wymagać umiejętności takich jak kryminalistyka cyfrowa, analiza złośliwego oprogramowania i obsługa incydentów.

 2. Ocena aktualnych umiejętności pracowników: Oceń umiejętności i kompetencje pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Można to zrobić poprzez samoocenę, ankiety pracownicze lub oceny wydajności. Zidentyfikuj umiejętności, które obecnie posiadają poszczególne osoby i porównaj je z umiejętnościami wymaganymi przez ramy NICE. Na przykład może się okazać, że niektórzy pracownicy mają doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa sieci, ale brakuje im umiejętności w zakresie bezpieczeństwa chmury.

 3. Zidentyfikuj luki i ustal priorytety: Przeanalizuj lukę między pożądanymi umiejętnościami określonymi w ramach NICE a istniejącymi umiejętnościami w Twojej organizacji. Zidentyfikuj obszary, w których istnieje znaczna luka w umiejętnościach lub w których całkowicie brakuje określonych umiejętności. Ustal priorytety tych luk w oparciu o ich wpływ na cele cyberbezpieczeństwa organizacji i dostępność zasobów do ich rozwiązania.

 4. Plan rozwoju umiejętności: Po zidentyfikowaniu luk w umiejętnościach i ustaleniu ich priorytetów, opracuj plan rozwoju umiejętności. Określ najskuteczniejsze metody wypełniania luk, takie jak programy szkoleniowe, warsztaty, mentoring lub zasoby zewnętrzne. Rozważ zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne możliwości szkoleniowe i odpowiednio przydziel zasoby. Ustal cele i ramy czasowe dla inicjatyw rozwoju umiejętności.

 5. Monitoruj postępy i dostosowuj: Regularnie monitoruj postępy inicjatyw rozwoju umiejętności i ponownie oceniaj luki w umiejętnościach w czasie. Śledź skuteczność programów szkoleniowych i oceniaj ich wpływ na możliwości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. W razie potrzeby dostosuj swój plan rozwoju umiejętności do zmieniających się wymagań dotyczących umiejętności i pojawiających się zagrożeń cybernetycznych.

Identyfikując luki w umiejętnościach, można nadać priorytet inicjatywom szkoleniowym i rozwojowym w celu zwiększenia możliwości pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Gwarantuje to, że organizacja posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, aby skutecznie wdrożyć ramy NICE i sprostać zmieniającym się wyzwaniom w zakresie cyberbezpieczeństwa.

4. Opracowanie programów szkoleniowych

Aby zająć się zidentyfikowanymi lukami w umiejętnościach i podnieść kwalifikacje pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem, kluczowe jest opracowanie ukierunkowanych programów szkoleniowych. Programy te zapewnią pracownikom niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mogli skutecznie wypełniać swoje role w ramach NICE Cybersecurity Framework. Oto jak opracować programy szkoleniowe:

 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych: W oparciu o luki w umiejętnościach zidentyfikowane w poprzednim kroku, określ konkretne potrzeby szkoleniowe pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Weź pod uwagę zarówno umiejętności techniczne, jak i nietechniczne wymagane na różnych stanowiskach pracy. Na przykład, jeśli istnieje luka w umiejętnościach reagowania na incydenty, skup się na opracowaniu programów szkoleniowych związanych z obsługą incydentów, kryminalistyką cyfrową lub analizą złośliwego oprogramowania.

 2. Wykorzystanie zasobów wewnętrznych: Zbadaj wewnętrzne zasoby, które można wykorzystać w programach szkoleniowych. Może to obejmować ekspertów merytorycznych w organizacji, którzy mogą prowadzić sesje szkoleniowe lub dzielić się swoją wiedzą. Zasoby wewnętrzne mogą zapewnić niestandardowe szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb i wyzwań organizacji.

 3. Zewnętrzni dostawcy szkoleń: Poszukaj zewnętrznych dostawców szkoleń, którzy specjalizują się w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dostawcy ci oferują szeroką gamę kursów i certyfikatów zaprojektowanych w celu zwiększenia umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oceń reputację, wiarygodność i znaczenie dostawców szkoleń, aby zapewnić wysoką jakość programów szkoleniowych.

 4. Certyfikaty branżowe: Rozważ certyfikaty uznawane w branży, które są zgodne z ramami NICE i umiejętnościami wymaganymi od pracowników. Certyfikaty zapewniają znormalizowaną miarę kompetencji i mogą zwiększyć wiarygodność specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Przykłady odpowiednich certyfikatów obejmują Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) i Certified Information Security Manager (CISM).

 5. Blended Learning Approaches: Włączenie różnych metod szkoleniowych w celu zmaksymalizowania skuteczności. Metody blended learning, które łączą moduły online, szkolenia prowadzone przez instruktorów, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, mogą zapewnić kompleksowe doświadczenie edukacyjne. Pozwala to pracownikom na zastosowanie swojej wiedzy i umiejętności w praktycznych scenariuszach.

 6. Ciągłe uczenie się: Należy pamiętać, że cyberbezpieczeństwo jest szybko rozwijającą się dziedziną, a ciągłe uczenie się jest niezbędne. Zachęcaj pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem do udziału w bieżących działaniach związanych z rozwojem zawodowym, uczestniczenia w konferencjach, dołączania do webinariów i bycia na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi i najlepszymi praktykami.

Opracowując ukierunkowane programy szkoleniowe, zapewniasz, że pracownicy zajmujący się cyberbezpieczeństwem zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie wdrożyć ramy NICE. Inwestycja w szkolenia zwiększy ich możliwości i przyczyni się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Więcej informacji na temat opracowywania programów szkoleniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa można znaleźć w zasobach takich jak Building an Information Technology Security Awareness and Training Program Guide provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

5. Dostosowanie zasad i procesów

Aby skutecznie wdrożyć NICE Cybersecurity Framework, kluczowe jest dostosowanie polityk i procesów organizacji do celów i wytycznych frameworka. Gwarantuje to, że praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa są spójne i zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi. Oto jak można dostosować swoje zasady i procesy:

 1. Przegląd polityk: Zacznij od przeglądu istniejących polityk cyberbezpieczeństwa w organizacji, w tym polityk związanych z ochroną danych, kontrolą dostępu, reagowaniem na incydenty i innych. Oceń każdą politykę, aby zidentyfikować obszary, w których potrzebne są aktualizacje lub ulepszenia w celu dostosowania do ram NICE. Na przykład, jeśli w organizacji brakuje konkretnej polityki dotyczącej bezpiecznego tworzenia oprogramowania, może być konieczne opracowanie lub zaktualizowanie polityki w celu uwzględnienia zaleceń frameworka.

 2. Mapowanie do struktury: Mapowanie istniejących polityk do odpowiednich kategorii i obszarów specjalizacji w ramach NICE. To ćwiczenie mapowania pomaga zidentyfikować luki lub obszary, w których polityki muszą zostać opracowane lub zmodyfikowane. Na przykład, jeśli w organizacji brakuje polityk związanych z zarządzaniem podatnością na zagrożenia, można opracować nową politykę lub zaktualizować istniejącą, aby uwzględnić ten obszar.

 3. Ulepszenia i aktualizacje: Na podstawie ćwiczenia mapowania wprowadź niezbędne ulepszenia i aktualizacje do swoich polityk. Upewnij się, że Twoje zasady jasno określają cele, wymagania i obowiązki nakreślone w ramach NICE. Na przykład może być konieczne zaktualizowanie polityki reagowania na incydenty, aby uwzględnić określone procedury dla różnych typów incydentów w oparciu o zalecenia ram.

 4. Uświadomienie i szkolenie pracowników: Przekaż zaktualizowane zasady swoim pracownikom i zapewnij szkolenia lub sesje uświadamiające, aby zapewnić ich zrozumienie i zgodność. Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi zasad i rozumieli swoje role i obowiązki związane z ich przestrzeganiem. Rozważ podanie przykładów lub scenariuszy, aby zilustrować praktyczne zastosowanie polityk w ramach.

 5. Spójność i egzekwowanie: Ustanowienie mechanizmów zapewniających spójność i egzekwowanie dostosowanych polityk i procesów. Regularnie monitoruj i oceniaj zgodność z politykami, przeprowadzaj audyty lub oceny w celu zidentyfikowania wszelkich odchyleń i podejmuj odpowiednie działania naprawcze. Pomaga to utrzymać solidną postawę w zakresie cyberbezpieczeństwa i demonstruje zaangażowanie we wdrażanie ram NICE.

Dostosowując swoje polityki i procesy do ram NICE, zapewniasz, że praktyki organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa są zgodne ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami. Takie dostosowanie zapewnia jasne i spójne ramy, których pracownicy mogą przestrzegać, zwiększając ogólny stan cyberbezpieczeństwa organizacji.

Więcej informacji na temat dostosowywania polityk i procesów do ram NICE można znaleźć w zasobach takich jak NICE Cybersecurity Workforce Framework provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST)

6. Wdrożenie mechanizmów monitorowania i raportowania

Aby zapewnić skuteczność wysiłków związanych z wdrażaniem cyberbezpieczeństwa i śledzić postępy, kluczowe jest ustanowienie mechanizmów monitorowania i raportowania zgodnych z NICE Cybersecurity Framework. Mechanizmy te pozwalają ocenić stan cyberbezpieczeństwa organizacji, zmierzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Oto jak wdrożyć mechanizmy monitorowania i raportowania:

 1. Zdefiniowanie metryk i pomiarów: Zidentyfikuj odpowiednie metryki i pomiary, które są zgodne z celami NICE Framework i celami cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji. Metryki te powinny zapewniać wgląd w skuteczność praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Można na przykład śledzić takie wskaźniki, jak liczba incydentów bezpieczeństwa, czas reakcji, wskaźnik skuteczności kontroli bezpieczeństwa lub skuteczność procesów zarządzania lukami w zabezpieczeniach.

 2. Zbieraj i analizuj dane: Ustanowienie procesów gromadzenia i analizowania danych związanych ze zidentyfikowanymi metrykami. Może to obejmować wykorzystanie narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa, analizy dzienników, skanowania podatności lub innych technologii cyberbezpieczeństwa. Gromadząc i analizując dane, zyskujesz wgląd w aktualny stan cyberbezpieczeństwa i możesz zidentyfikować trendy, wzorce lub obszary budzące obawy.

 3. Raportowanie kluczowych wskaźników wydajności: Regularne generowanie raportów na podstawie zebranych danych w celu pomiaru kluczowych wskaźników wydajności (KPI) zdefiniowanych w ramach NICE. Raporty te powinny zapewniać wgląd w stan cyberbezpieczeństwa organizacji, postępy we wdrażaniu frameworka i obszary wymagające uwagi. Można na przykład generować miesięczne lub kwartalne raporty, które podkreślają liczbę incydentów, czasy reakcji lub wskaźnik skuteczności kontroli bezpieczeństwa.

 4. ciągłe doskonalenie: Wykorzystaj mechanizmy monitorowania i raportowania do ciągłego doskonalenia swoich praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Analizuj raporty, aby zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń lub działań naprawczych. Na przykład, jeśli zauważysz dużą liczbę incydentów związanych z określoną podatnością, możesz skupić się na ulepszeniu procesów zarządzania podatnościami, aby rozwiązać ten problem.

 5. Benchmarking i porównanie: Analiza porównawcza wskaźników cyberbezpieczeństwa organizacji ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami. Pozwala to na porównanie wydajności z innymi firmami w branży i zidentyfikowanie obszarów, w których można pozostać w tyle lub się wyróżniać. Analiza porównawcza pomaga wyznaczyć realistyczne cele w zakresie poprawy i pozwala zademonstrować postępy interesariuszom.

Wdrażając solidne mechanizmy monitorowania i raportowania, można śledzić skuteczność działań związanych z wdrażaniem cyberbezpieczeństwa, podejmować świadome decyzje i stale poprawiać stan cyberbezpieczeństwa organizacji. NICE Cybersecurity Framework stanowi solidną podstawę do definiowania odpowiednich wskaźników i pomiarów, które są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.

Więcej informacji i zasobów na temat NICE Cybersecurity Framework można znaleźć na stronie NICE Framework website


Wnioski

Ramy cyberbezpieczeństwa NICE stanowią cenne źródło informacji dla organizacji, które chcą wzmocnić swoją pozycję w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przyjmując te ramy, organizacje mogą ustanowić wspólny język, standaryzować swoje praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa i rozwijać wykwalifikowaną siłę roboczą. Wdrożenie ram NICE wymaga kompleksowej oceny obecnego stanu cyberbezpieczeństwa, zdefiniowania ról i obowiązków, zidentyfikowania luk w umiejętnościach, opracowania programów szkoleniowych, dostosowania polityk i procesów oraz wdrożenia skutecznych mechanizmów monitorowania. Przyjęcie ram cyberbezpieczeństwa NICE jest proaktywnym krokiem w kierunku budowania odpornego ekosystemu cyberbezpieczeństwa i ochrony krytycznych zasobów przed cyberzagrożeniami.

Referencje

 1. Krajowa inicjatywa na rzecz edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa (NICE) - https://www.nist.gov/nice
 2. Ramy bezpieczeństwa cybernetycznego NIST - https://www.nist.gov/cyberframework
 3. Certyfikacja modelu dojrzałości cyberbezpieczeństwa (CMMC) - https://www.acq.osd.mil/cmmc/