Table of Contents

**Co to jest SSH i jak go używać?

SSH (Secure Shell) to protokół sieciowy, który zapewnia bezpieczną i szyfrowaną metodę dostępu do zdalnych komputerów i serwerów. Umożliwia użytkownikom bezpieczne łączenie się ze zdalnymi systemami i zarządzanie nimi za pośrednictwem niezabezpieczonej sieci, takiej jak Internet. Ten artykuł zawiera przegląd SSH, jego zalet i sposobów jego efektywnego wykorzystania.

Korzyści z SSH

Korzystanie z SSH do zdalnego dostępu oferuje kilka korzyści, w tym

 1. Bezpieczeństwo: SSH wykorzystuje silne algorytmy szyfrowania w celu zabezpieczenia komunikacji między klientem a serwerem. Gwarantuje to, że dane przesyłane przez sieć nie mogą zostać przechwycone ani zmanipulowane przez złośliwe podmioty.

 2. Uwierzytelnianie: SSH wykorzystuje różne metody uwierzytelniania, takie jak hasła, kryptografia klucza publicznego i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, w celu weryfikacji tożsamości użytkowników łączących się z systemami zdalnymi. Pomaga to zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

 3. Integralność danych: SSH zapewnia integralność danych przesyłanych między klientem a serwerem. Wykorzystuje kryptograficzne funkcje skrótu do wykrywania wszelkich modyfikacji lub manipulacji podczas transmisji.

 4. Przenośność: SSH jest obsługiwany przez szeroką gamę systemów operacyjnych i urządzeń, co czyni go wszechstronnym wyborem do zdalnego dostępu na różnych platformach.

 5. Elastyczność: SSH może być używany do różnych celów, w tym do zdalnego wykonywania poleceń, przesyłania plików i tunelowania innych protokołów, takich jak FTP i VNC.

Jak używać SSH

Generowanie kluczy SSH

Przed użyciem SSH należy wygenerować parę kluczy SSH. Para kluczy składa się z klucza publicznego i klucza prywatnego. Klucz publiczny jest umieszczany na zdalnym serwerze, podczas gdy klucz prywatny jest przechowywany bezpiecznie na komputerze lokalnym. Aby wygenerować parę kluczy SSH, wykonaj następujące kroki:

 1. Zainstaluj OpenSSH na lokalnym komputerze, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany. Instrukcje instalacji można znaleźć w oficjalnej dokumentacji systemu operacyjnego.

 2. Otwórz terminal lub wiersz poleceń i uruchom następujące polecenie, aby wygenerować parę kluczy:

ssh-keygen -t rsa -b 4096
 1. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy pliku dla pary kluczy i opcjonalnego hasła. Naciśnij Enter, aby zaakceptować domyślną nazwę pliku i pozostaw hasło puste, jeśli nie chcesz go używać.

 2. Para kluczy zostanie wygenerowana, a klucz publiczny zostanie zapisany w pliku o nazwie .pub extension. Klucz prywatny zostanie zapisany w pliku bez rozszerzenia.

Łączenie ze zdalnym serwerem

Aby połączyć się ze zdalnym serwerem za pomocą SSH, wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj adres IP lub nazwę domeny zdalnego serwera, z którym chcesz się połączyć.

 2. Otwórz terminal lub wiersz polecenia i użyj następującego polecenia, aby zainicjować połączenie SSH:

ssh username@remote_server_ip

Wymiana username z nazwą użytkownika na serwerze zdalnym i remote_server_ip z rzeczywistym adresem IP lub nazwą domeny serwera.

 1. Jeśli jest to pierwsze połączenie z serwerem, może zostać wyświetlone ostrzeżenie dotyczące autentyczności hosta. Przed kontynuowaniem należy zweryfikować odcisk palca serwera w zaufanym źródle.

 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło lub podaj ścieżkę do klucza prywatnego, jeśli korzystasz z uwierzytelniania opartego na kluczach. Jeśli uwierzytelnianie powiedzie się, zostaniesz zalogowany do zdalnego serwera.

Przesyłanie plików za pomocą SSH

SSH może być również używany do bezpiecznego przesyłania plików między komputerem lokalnym a serwerem zdalnym. Najpopularniejszym narzędziem do transferu plików SSH jest SCP (Secure Copy). Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać pliki za pomocą SCP:

 1. Otwórz terminal lub wiersz polecenia na komputerze lokalnym.

 2. Użyj następującego polecenia, aby skopiować plik z komputera lokalnego na serwer zdalny:

scp /path/to/local/file username@remote_server_ip:/path/to/remote/location

Wymiana /path/to/local/file rzeczywistą ścieżką i nazwą pliku na komputerze lokalnym. Podobnie, zastąp username@remote_server_ip:/path/to/remote/location z odpowiednią nazwą użytkownika, adresem IP lub domeną serwera i zdalną lokalizacją pliku.

 1. Jeśli łączysz się z serwerem po raz pierwszy, możesz zobaczyć ostrzeżenie o autentyczności hosta. Przed kontynuowaniem należy zweryfikować odcisk palca serwera.

 2. Wprowadź hasło lub podaj ścieżkę do klucza prywatnego, jeśli zostaniesz o to poproszony. Plik zostanie bezpiecznie skopiowany na zdalny serwer.

Konfiguracja SSH

Pliki konfiguracyjne SSH pozwalają dostosować i dostroić zachowanie klienta SSH. Główny plik konfiguracyjny znajduje się zazwyczaj pod adresem /etc/ssh/sshd_config po stronie serwera i ~/.ssh/config po stronie klienta. Edytując te pliki, można zdefiniować niestandardowe opcje, takie jak domyślne nazwy użytkowników, numery portów i ustawienia połączenia.

Wnioski

SSH to potężny i bezpieczny protokół do zdalnego dostępu i zarządzania serwerami i komputerami. Jego silne szyfrowanie, mechanizmy uwierzytelniania i wszechstronność sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie dla administratorów systemów, programistów i osób, które potrzebują bezpiecznego zdalnego dostępu. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, możesz zacząć efektywnie korzystać z SSH i korzystać z jego funkcji.


Referencje