Table of Contents

Wprowadzenie

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie organizacje stoją w obliczu ciągłej walki z zagrożeniami i lukami w cyberbezpieczeństwie. Konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa mogą być poważne, prowadząc do naruszenia danych, strat finansowych i utraty reputacji. Aby skutecznie zarządzać podatnościami i szybko reagować na incydenty bezpieczeństwa, organizacje potrzebują solidnych procesów i narzędzi reagowania na podatności.

Jednym z takich narzędzi, które zyskało znaczną popularność w ostatnich latach, jest ServiceNow Vulnerability Response (VR). W tym artykule zbadamy funkcje, korzyści i najlepsze praktyki związane z ServiceNow VR. Zagłębimy się w kluczowe moduły, integracje i reguły klasyfikacji, które sprawiają, że jest to nieoceniony atut dla organizacji dążących do poprawy swojej pozycji w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Zrozumienie ServiceNow Vulnerability Response

Czym jest ServiceNow Vulnerability Response?

ServiceNow Vulnerability Response to moduł platformy ServiceNow, który umożliwia organizacjom usprawnienie i zautomatyzowanie procesów zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Zapewnia scentralizowany system do identyfikacji, ustalania priorytetów i naprawiania luk w zabezpieczeniach, zmniejszając w ten sposób ryzyko ich wykorzystania.

Kluczowe funkcje i korzyści

ServiceNow Vulnerability Response oferuje szereg funkcji i korzyści, które ułatwiają skuteczne zarządzanie podatnościami:

 1. Identyfikacja i klasyfikacja podatności: ServiceNow VR pomaga identyfikować podatności w aplikacjach i infrastrukturze organizacji. Wykorzystuje zautomatyzowane narzędzia skanujące, integracje innych firm i ręczne wprowadzanie danych w celu skutecznego wychwytywania luk w zabezpieczeniach. Następnie system klasyfikuje te luki w oparciu o wagę, wpływ i inne kryteria.

 2. **Po zidentyfikowaniu i sklasyfikowaniu luk w zabezpieczeniach, ServiceNow VR wykorzystuje kalkulator ryzyka do oceny ich potencjalnego wpływu. Obliczenia te uwzględniają różne czynniki, takie jak stopień podatności, krytyczność zasobów i potencjalny wpływ na biznes. Ustalając priorytety podatności w oparciu o ich poziom ryzyka, organizacje mogą efektywnie przydzielać zasoby do naprawy.

 3. **ServiceNow VR usprawnia proces naprawczy poprzez automatyczne generowanie zadań naprawczych i przypisywanie ich do odpowiednich zespołów lub osób. Moduł śledzi postęp tych zadań i zapewnia wgląd w ich status. Umożliwia również współpracę i komunikację między zespołami, zapewniając terminowe i skuteczne rozwiązywanie luk w zabezpieczeniach.

 4. Możliwości integracji: ServiceNow VR integruje się z różnymi zewnętrznymi narzędziami do zarządzania podatnościami, platformami analizy zagrożeń oraz systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM). Integracje te zwiększają skuteczność reagowania na podatności, zapewniając dodatkowy kontekst, dane o zagrożeniach i korelację ze zdarzeniami bezpieczeństwa.

 5. Pulpity nawigacyjne i raportowanie: Moduł oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty, które zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w krajobraz podatności organizacji. Wizualizacje te umożliwiają interesariuszom monitorowanie ogólnego stanu bezpieczeństwa, śledzenie kluczowych wskaźników i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących strategii zarządzania podatnościami.

Certyfikaty i zgodność

ServiceNow VR zyskał uznanie w branży dzięki swojej solidności i zgodności ze standardami branżowymi. Należy zauważyć, że moduł jest zgodny z różnymi przepisami i ramami, w tym:

 • NIST Cybersecurity Framework
 • ISO 27001
 • Standard bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (PCI DSS)**.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)**.

Wykorzystując ServiceNow VR, organizacje mogą dostosować swoje procesy reagowania na luki w zabezpieczeniach do tych wymogów prawnych i utrzymać silną pozycję w zakresie bezpieczeństwa.


Kluczowe moduły i funkcje

Moduły reagowania na podatności ServiceNow

ServiceNow Vulnerability Response składa się z kilku modułów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach:

 1. Grupa podatności: Moduł ten umożliwia organizacjom grupowanie podatności w oparciu o wspólne cechy, takie jak dotknięta aplikacja, system lub dostawca. Grupowanie luk w zabezpieczeniach ułatwia efektywne zarządzanie nimi i ich usuwanie.

 2. Reguła przypisania: Moduł Reguła przypisania automatyzuje przypisywanie zadań naprawczych do odpowiednich osób lub zespołów w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria. Zapewnia to, że podatności są rozwiązywane przez właściwy personel posiadający niezbędną wiedzę.

 3. Reguły klasyfikacji: Reguły klasyfikacji umożliwiają organizacjom definiowanie kryteriów kategoryzacji podatności na zagrożenia w oparciu o ich wagę, wpływ lub inne istotne czynniki. Reguły te pomagają usprawnić proces ustalania priorytetów i oceny ryzyka.

 4. Reguła zatwierdzania: Reguły zatwierdzania automatyzują proces zatwierdzania wniosków o wyjątki związane z usuwaniem luk w zabezpieczeniach. Organizacje mogą definiować konkretne warunki, na jakich wyjątki mogą być przyznawane, zapewniając spójny i możliwy do skontrolowania proces zarządzania wyjątkami.

Integracja z narzędziami innych firm

ServiceNow Vulnerability Response płynnie integruje się z różnymi narzędziami i platformami innych firm, aby zwiększyć swoje możliwości. Niektóre kluczowe integracje obejmują:

 • BitSight: Integracja z BitSight pozwala organizacjom wykorzystać BitSight Security Ratings do priorytetyzacji luk w zabezpieczeniach w oparciu o zewnętrzną analizę ryzyka.

Konfiguracja i konfiguracja

Konfiguracja ServiceNow Vulnerability Response obejmuje kilka kroków, takich jak:

 1. Instalacja: ServiceNow VR jest zazwyczaj instalowany jako wtyczka na platformie ServiceNow. Organizacje muszą upewnić się, że wtyczka jest poprawnie zainstalowana i aktywowana.

 2. Konfiguracja: Po instalacji administratorzy konfigurują moduł zgodnie ze specyficznymi wymaganiami organizacji. Obejmuje to definiowanie reguł klasyfikacji, reguł przypisywania i integrację z narzędziami innych firm.

 3. Szkolenie użytkowników: Szkolenie użytkowników w zakresie efektywnego korzystania z modułu jest niezbędne. ServiceNow zapewnia kompleksową dokumentację i zasoby szkoleniowe, aby wspierać użytkowników w maksymalizacji korzyści płynących z ServiceNow VR.


Wnioski

Podsumowując, ServiceNow Vulnerability Response to potężny moduł platformy ServiceNow, który umożliwia organizacjom usprawnienie procesów zarządzania podatnościami. Wykorzystując zautomatyzowane skanowanie, ocenę ryzyka i zarządzanie zadaniami naprawczymi, ServiceNow VR pomaga organizacjom skutecznie identyfikować i usuwać luki w zabezpieczeniach.

Możliwości integracji modułu, konfigurowalne pulpity nawigacyjne i zgodność ze standardami branżowymi sprawiają, że jest to nieocenione narzędzie dla organizacji dążących do utrzymania silnej pozycji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki ServiceNow VR organizacje mogą zwiększyć swoją zdolność do szybkiego reagowania na luki w zabezpieczeniach i zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Wdrożenie ServiceNow VR wymaga starannego planowania, konfiguracji i szkolenia użytkowników. Jednak korzyści płynące z ulepszonego zarządzania podatnościami i usprawnionych procesów sprawiają, że warto podjąć ten wysiłek.

Ponieważ organizacje stają w obliczu stale ewoluujących zagrożeń cyberbezpieczeństwa, ServiceNow VR zapewnia solidne rozwiązanie, które pozwala im być o krok do przodu w walce z lukami w zabezpieczeniach.


Referencje