Table of Contents

Wprowadzenie

PowerShell to potężny język skryptowy i framework automatyzacji opracowany przez firmę Microsoft. Zapewnia administratorom i programistom szeroki zakres możliwości zarządzania i automatyzacji środowisk Windows. Jednak, jak w przypadku każdego potężnego narzędzia, kluczowe jest przestrzeganie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa PowerShell, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, chronić poufne informacje i zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

W tym artykule omówimy najlepsze praktyki bezpieczeństwa PowerShell, koncentrując się na bezpieczeństwie skryptów i haseł. Wdrażając te praktyki, można zapewnić, że skrypty i hasła PowerShell pozostaną bezpieczne, zmniejszając ryzyko złośliwej aktywności i naruszenia danych.

Zrozumienie bezpieczeństwa PowerShell

Bezpieczeństwo PowerShell obejmuje ochronę skryptów, zarządzanie kontrolą dostępu i zabezpieczanie poufnych informacji, takich jak hasła i dane uwierzytelniające. Najlepsze praktyki bezpieczeństwa PowerShell obejmują kilka kluczowych obszarów, w tym wykonywanie skryptów, podpisywanie kodu, kontrolę dostępu użytkowników i zarządzanie hasłami.

Najlepsze praktyki wykonywania skryptów

Jeśli chodzi o wykonywanie skryptów, istnieje kilka najlepszych praktyk, których należy przestrzegać:

 1. Włącz zasady wykonywania skryptów: PowerShell ma zasady wykonywania skryptów, które kontrolują typy skryptów, które mogą być uruchamiane w systemie. Ustawiając zasady wykonywania w trybie ograniczonym lub zdalnie podpisanym, można zapobiec wykonywaniu złośliwych skryptów. Użyj opcji Set-ExecutionPolicy aby skonfigurować zasady.

 2. Podpisz swoje skrypty: Podpisywanie kodu zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa poprzez weryfikację integralności i autentyczności skryptów. Podpisując skrypty certyfikatem cyfrowym, można upewnić się, że nie zostały one zmodyfikowane i pochodzą z zaufanego źródła. Na przykład, można użyć polecenia cmdlet Sign-Script do podpisania skryptów PowerShell.

 3. Zaimplementuj rejestrowanie skryptów: Włącz rejestrowanie skryptów, aby śledzić wykonywanie skryptów PowerShell. Rejestrowanie pomaga w identyfikacji potencjalnych incydentów bezpieczeństwa, wykrywaniu nieautoryzowanych działań i badaniu naruszeń bezpieczeństwa. PowerShell zapewnia Start-Transcript do rejestrowania aktywności skryptów. Za pomocą tego polecenia cmdlet można przechwytywać dane wyjściowe skryptów, w tym wszelkie błędy i ostrzeżenia, w pliku dziennika w celu późniejszej analizy.

Te najlepsze praktyki dotyczące wykonywania skryptów zwiększają bezpieczeństwo środowiska PowerShell i chronią przed wykonywaniem złośliwych lub nieautoryzowanych skryptów.

Najlepsze praktyki podpisywania kodu

Podpisywanie kodu odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu integralności i autentyczności skryptów PowerShell. Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami podpisywania kodu:

 1. Uzyskaj certyfikat podpisywania kodu: Uzyskaj certyfikat podpisywania kodu od zaufanego urzędu certyfikacji (CA), aby podpisać swoje skrypty. Certyfikat ten potwierdza, że skrypty pochodzą z zaufanego źródła i nie zostały zmodyfikowane. Możesz na przykład uzyskać certyfikat podpisywania kodu od DigiCert lub GlobalSign.

 2. Podpisz wszystkie skrypty: Podpisz wszystkie swoje skrypty PowerShell, w tym te przeznaczone do użytku wewnętrznego. Podpisując wszystkie skrypty, ustanawiasz spójną praktykę bezpieczeństwa i zapobiegasz uruchamianiu nieautoryzowanych lub zmodyfikowanych skryptów. Aby podpisać skrypt, można użyć polecenia cmdlet Set-AuthenticodeSignature i podać ścieżkę do certyfikatu podpisywania kodu.

 3. Weryfikuj certyfikaty podpisywania kodu: Przed wykonaniem podpisanego skryptu należy zweryfikować certyfikat podpisywania kodu użyty do jego podpisania. PowerShell zapewnia Get-AuthenticodeSignature aby sprawdzić podpis skryptu i zweryfikować jego autentyczność. Za pomocą tego polecenia cmdlet można upewnić się, że skrypt, który ma zostać wykonany, został podpisany przez zaufane źródło.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami dotyczącymi podpisywania kodu, można zwiększyć bezpieczeństwo skryptów PowerShell i upewnić się, że pochodzą one z zaufanego i niezmienionego źródła.

Najlepsze praktyki dotyczące kontroli dostępu użytkowników

Kontrola dostępu użytkowników jest niezbędna do zarządzania tym, kto może uruchamiać skrypty PowerShell i wykonywać zadania administracyjne. Rozważ następujące najlepsze praktyki:

 1. Ograniczyć uprawnienia administracyjne: Ogranicz korzystanie z uprawnień administracyjnych do użytkowników, którzy ich potrzebują. Wdrażając zasadę najmniejszych uprawnień, minimalizujesz ryzyko nieautoryzowanego wykonania skryptu i przypadkowego uszkodzenia. Na przykład, przypisuj uprawnienia administracyjne tylko do określonych kont użytkowników, którzy ich potrzebują, takich jak administratorzy IT lub administratorzy systemu.

 2. Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC): RBAC umożliwia zdefiniowanie określonych ról i przypisanie użytkowników do tych ról na podstawie ich obowiązków. Takie podejście zapewnia, że użytkownicy mają dostęp tylko do tych funkcji PowerShell, których potrzebują do wykonywania swoich zadań. Można na przykład utworzyć role takie jak “Użytkownik PowerShell” i “Administrator PowerShell” i odpowiednio przypisać do nich użytkowników.

 3. Regularny przegląd uprawnień użytkowników: Okresowo przeglądaj i audytuj uprawnienia użytkowników, aby upewnić się, że prawa dostępu są zgodne z aktualnymi wymaganiami. Usuń niepotrzebne uprawnienia, aby zmniejszyć powierzchnię ataku i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Regularne przeglądanie i aktualizowanie uprawnień użytkowników pomaga zapobiegać sytuacjom, w których użytkownicy mają więcej uprawnień niż to konieczne. PowerShell udostępnia polecenia cmdlet, takie jak Get-Acl oraz Set-Acl które umożliwiają zarządzanie uprawnieniami i przeprowadzanie audytów.

Wdrażając te najlepsze praktyki kontroli dostępu użytkowników, można zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu i utrzymać bezpieczne środowisko PowerShell.

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa haseł

Hasła są krytycznym aspektem bezpieczeństwa PowerShell, szczególnie w przypadku poświadczeń i uwierzytelniania. Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby zwiększyć bezpieczeństwo haseł:

 1. Unikaj twardego kodowania haseł: Zamiast wpisywać hasła na stałe w skryptach, rozważ użycie alternatywnych metod uwierzytelniania, takich jak Windows Credential Manager lub Azure Key Vault. Rozwiązania te umożliwiają bezpieczne przechowywanie i pobieranie haseł bez ujawniania ich w postaci zwykłego tekstu. Na przykład, można użyć Credential Manager cmdlets w PowerShell do interakcji z Windows Credential Manager.

 2. Używaj silnych, złożonych haseł: Upewnij się, że hasła używane do kont administracyjnych lub kont usług są silne i złożone. Zachęcaj do używania kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Unikaj popularnych haseł i wzorców haseł. Rozważ użycie menedżera haseł do generowania i bezpiecznego przechowywania silnych haseł.

 3. Wdrożenie zasad rotacji haseł: Wymuszaj regularną rotację haseł dla kont usługowych i użytkowników uprzywilejowanych. Regularna zmiana haseł zmniejsza ryzyko naruszenia poświadczeń i nieautoryzowanego dostępu. Na przykład, należy ustanowić politykę, która wymaga zmiany hasła co 90 dni dla kont uprzywilejowanych.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł, można wzmocnić bezpieczeństwo środowiska PowerShell i chronić przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami danych.


Wnioski

Zabezpieczenie skryptów i haseł PowerShell ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności i poufności systemów. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa PowerShell, takimi jak włączenie zasad wykonywania skryptów, podpisywanie kodu, kontrola dostępu użytkowników i środki bezpieczeństwa haseł, można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo środowiska PowerShell.

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo PowerShell jest procesem ciągłym i ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczanymi przez Microsoft i odpowiednie przepisy rządowe, takie jak NIST Cybersecurity Framework i ISO/IEC 27001 standard. Ramy te zapewniają cenne wskazówki dla organizacji w zakresie ustanawiania i utrzymywania skutecznych praktyk cyberbezpieczeństwa.

Wdrażając te najlepsze praktyki i zachowując czujność, można ograniczyć ryzyko związane ze skryptami PowerShell i zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów i poufnych informacji. Bądź na bieżąco, regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje środki bezpieczeństwa i bądź proaktywny w ochronie swojego środowiska PowerShell.

Referencje