Table of Contents

Skrypty PowerShell dla początkujących**

PowerShell to potężna powłoka wiersza poleceń i język skryptowy opracowany przez firmę Microsoft. Zapewnia on szeroką gamę poleceń i funkcji do zarządzania i automatyzacji różnych aspektów systemu operacyjnego Windows i innych technologii Microsoft. W tym artykule omówimy podstawy skryptów PowerShell dla początkujących i przedstawimy przewodnik krok po kroku, aby rozpocząć.

Wprowadzenie do PowerShell

PowerShell to powłoka wiersza poleceń, która umożliwia użytkownikom automatyzację i zarządzanie systemem operacyjnym Windows i innymi technologiami Microsoft. Zapewnia kompleksowy zestaw poleceń i funkcji, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie różnych zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie plikami i katalogami, konfiguracja sieci i zarządzanie systemem. PowerShell obsługuje również język skryptowy, który pozwala użytkownikom tworzyć złożone skrypty i automatyzować różne powtarzalne zadania.

Pierwsze kroki z PowerShell

Instalacja PowerShell

PowerShell jest preinstalowany w większości wersji systemu operacyjnego Windows. Jeśli jednak używasz starszej wersji Windows lub potrzebujesz nowszej wersji PowerShell, możesz pobrać ją ze strony Microsoft. Aby pobrać i zainstalować PowerShell, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do strony Microsoft PowerShell website i wybierz wersję PowerShell, którą chcesz zainstalować.
 2. Pobierz plik instalacyjny i uruchom go.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Uruchamianie PowerShell

Po zainstalowaniu PowerShell można go uruchomić, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij menu Start i wpisz “PowerShell” w pasku wyszukiwania.
 2. Wybierz “Windows PowerShell” z wyników wyszukiwania.
 3. PowerShell otworzy się w nowym oknie.

Podstawy PowerShell

PowerShell zapewnia interfejs wiersza poleceń, który pozwala użytkownikom na interakcję z systemem operacyjnym. Polecenia w PowerShell nazywane są cmdletami i są zorganizowane w moduły. Aby wyświetlić listę dostępnych modułów, należy użyć polecenia Get-Module:

Get-Module

Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń cmdlet w module, użyj polecenia Get-Command:

Get-Command -Module <module name>

Aby uzyskać pomoc dotyczącą polecenia cmdlet, użyj polecenia Get-Help:

Get-Help <cmdlet name>

PowerShell obsługuje również aliasy, które są krótszymi nazwami poleceń cmdlet. Aby wyświetlić listę dostępnych aliasów, należy użyć polecenia Get-Alias:

Get-Alias

Skrypty PowerShell

Skrypty PowerShell to potężna funkcja, która pozwala użytkownikom automatyzować różne zadania administracyjne. Skrypty PowerShell obsługują zmienne, pętle, instrukcje warunkowe i funkcje, co czyni je potężnym narzędziem do automatyzacji.

Zmienne

Zmienne są używane do przechowywania danych w skryptach PowerShell. Zmienne w PowerShell zaczynają się od znaku dolara ($). Aby przypisać wartość do zmiennej, należy użyć następującej składni:

$variable_name = value

Na przykład:

$name = "John"

Pętle

Pętle służą do powtarzania bloku kodu określoną liczbę razy. PowerShell obsługuje następujące typy pętli:

 • For loop: powtarza blok kodu określoną liczbę razy.
 • Pętla While: powtarza blok kodu tak długo, jak warunek jest prawdziwy.
 • Pętla Do-While: powtarza blok kodu co najmniej raz, a następnie tak długo, jak warunek jest prawdziwy.
 • orEach loop: powtarza blok kodu dla każdego elementu w kolekcji.

Na przykład, poniższy kod używa pętli For do wypisania liczb od 1 do 5:

for($i=1; $i -le 5; $i++) {
Write-Host $i
}

Instrukcje warunkowe

Stwierdzenia warunkowe

Instrukcje warunkowe służą do wykonywania bloku kodu, jeśli określony warunek jest prawdziwy. PowerShell obsługuje następujące typy instrukcji warunkowych:

 • If statement: wykonuje blok kodu, jeśli warunek jest prawdziwy.
 • If-Else statement: wykonuje jeden blok kodu, jeśli warunek jest prawdziwy i inny blok kodu, jeśli warunek jest fałszywy.
 • Switch statement: porównuje wartość z zestawem możliwych dopasowań i wykonuje blok kodu dla pierwszego znalezionego dopasowania.

Na przykład poniższy kod używa instrukcji If do sprawdzenia, czy liczba jest większa niż 5:

$number = 10
if ($number -gt 5) {
  Write-Host "The number is greater than 5"
}

Funkcje

Funkcje to bloki kodu wielokrotnego użytku, które wykonują określone zadanie. Funkcje przyjmują parametry wejściowe i zwracają wartości wyjściowe. PowerShell obsługuje następujące typy funkcji:

 • Blok skryptu: blok kodu, który można wykonać.
 • Funkcja zaawansowana**: funkcja zawierająca metadane i walidację parametrów.

Na przykład poniższy kod definiuje funkcję, która dodaje dwie liczby:

function Add-Numbers {
  param (
    [int]$num1,
    [int]$num2
  )
  $result = $num1 + $num2
  return $result
}

$result = Add-Numbers -num1 5 -num2 10
Write-Host "The result is $result"

PowerShell ISE

PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) to graficzny interfejs użytkownika dla skryptów PowerShell. PowerShell ISE zapewnia bogaty edytor tekstu, narzędzia do debugowania i inne funkcje, które ułatwiają pisanie i testowanie skryptów PowerShell. Aby otworzyć PowerShell ISE, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij menu Start i wpisz “PowerShell ISE” w pasku wyszukiwania.
 2. Wybierz “Windows PowerShell ISE” z wyników wyszukiwania.
 3. PowerShell ISE otworzy się w nowym oknie.

Remoting PowerShell

PowerShell Remoting pozwala użytkownikom uruchamiać polecenia i skrypty PowerShell na zdalnych komputerach. PowerShell Remoting wymaga, aby usługa WinRM była uruchomiona zarówno na komputerze lokalnym, jak i zdalnym. Aby włączyć PowerShell Remoting, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz polecenia PowerShell z uprawnieniami administratora.
 2. Uruchom następujące polecenie, aby włączyć funkcję PowerShell Remoting:
  Enable-PSRemoting -Force
 1. Uruchom następujące polecenie, aby dodać komputer zdalny do listy TrustedHosts:
Set-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -Value <computer name> -Force
 1. Uruchom ponownie usługę WinRM
Restart-Service WinRM

Aby uruchomić polecenie PowerShell na zdalnym komputerze, użyj polecenia cmdlet Invoke-Command:

Invoke-Command -ComputerName <computer name> -ScriptBlock { <command> }

Moduły PowerShell

Moduły PowerShell to zbiory poleceń cmdlet, funkcji i skryptów zaprojektowanych do wykonywania określonych zadań. Moduły PowerShell można instalować i zarządzać nimi za pomocą galerii PowerShell, która jest centralnym repozytorium modułów PowerShell.

Aby zainstalować moduł PowerShell z galerii PowerShell, należy użyć następującego polecenia:

Install-Module <module name>

Aby wyświetlić listę zainstalowanych modułów PowerShell, użyj polecenia Get-InstalledModule:

Get-InstalledModule

Najlepsze praktyki dla skryptów PowerShell

Podczas pisania skryptów PowerShell ważne jest, aby przestrzegać najlepszych praktyk w celu zapewnienia, że skrypty są bezpieczne, niezawodne i możliwe do utrzymania. Oto kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać:

 • Używaj opisowych nazw zmiennych: Używaj nazw zmiennych, które jasno wskazują ich cel.
 • Używaj komentarzy**: Używaj komentarzy, aby wyjaśnić cel kodu.
 • Używaj obsługi błędów: Używaj obsługi błędów, aby z wdziękiem obsługiwać błędy i wyjątki. The Try...Catch...Finally w PowerShell umożliwia obsługę wyjątków i podejmowanie odpowiednich działań. Microsoft Documentation
 • Dokładne testowanie skryptów: Dokładnie testuj skrypty, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami. Możesz użyć Pester, frameworka testowego dla PowerShell, aby napisać i uruchomić testy jednostkowe dla swoich skryptów. Pester Documentation
 • Używaj funkcji i modułów: Używaj funkcji i modułów do organizowania kodu i poprawy możliwości jego ponownego wykorzystania. Funkcje pozwalają podzielić kod na mniejsze, łatwe w zarządzaniu fragmenty, podczas gdy moduły zapewniają sposób na pakowanie i dystrybucję kodu. About Functions , About Modules
 • Unikaj twardego kodowania wartości: Unikaj twardego kodowania wartości w skrypcie i zamiast tego używaj parametrów lub zmiennych. Sprawia to, że skrypty są bardziej elastyczne i wielokrotnego użytku. Parametry można przekazywać do skryptów za pomocą funkcji param słowo kluczowe. Microsoft Documentation
 • Użyj pełnych danych wyjściowych: Użyj pełnego wyjścia, aby dostarczyć dodatkowych informacji o postępie skryptu. Można użyć opcji Write-Verbose aby wyświetlać szczegółowe komunikaty podczas wykonywania skryptu. Microsoft Documentation

Przestrzeganie tych najlepszych praktyk pomoże ci pisać bardziej wydajne i łatwe w utrzymaniu skrypty PowerShell, zwiększając twoją produktywność i zapewniając stabilność zadań automatyzacji.

Opracowanie najlepszych praktyk dla skryptów PowerShell

Używaj obsługi błędów

Obsługa błędów jest krytycznym aspektem skryptów PowerShell, ponieważ zapewnia, że skrypt z wdziękiem obsługuje błędy i wyjątki. PowerShell zapewnia kilka sposobów obsługi błędów, w tym instrukcję Try-Catch, instrukcję Trap i parametr ErrorAction. Instrukcja Try-Catch służy do wychwytywania i obsługi wyjątków, natomiast instrukcja Trap służy do wychwytywania i obsługi błędów. Parametr ErrorAction służy do kontrolowania sposobu obsługi błędów przez skrypt.

Oto przykład użycia instrukcji Try-Catch do sprawnej obsługi błędu:

try {
  # some code that might throw an error
}
catch {
  Write-Error "An error occurred: $_"
}

Skrypty testowe dokładnie

Testowanie skryptów PowerShell jest niezbędne, aby upewnić się, że działają one zgodnie z oczekiwaniami. PowerShell udostępnia kilka narzędzi testowych i frameworków, takich jak Pester, które umożliwiają użytkownikom pisanie i wykonywanie testów skryptów. Narzędzia te pomagają zidentyfikować i wyizolować błędy w kodzie oraz upewnić się, że skrypt spełnia pożądane wymagania.

Oto przykład użycia Pester do testowania skryptu PowerShell:

Describe "My PowerShell Script" {
  It "Does something" {
    # some code that should return the expected result
    $result = Do-Something
    $result | Should -Be "expected result"
  }
}

Używanie funkcji i modułów

Funkcje i moduły są niezbędne do organizowania kodu i poprawy możliwości jego ponownego wykorzystania w skryptach PowerShell. Funkcje umożliwiają użytkownikom grupowanie kodu w bloki wielokrotnego użytku, podczas gdy moduły umożliwiają użytkownikom pakowanie i udostępnianie kodu innym. Korzystając z funkcji i modułów, skrypty PowerShell mogą być bardziej modułowe, wydajne i łatwe w utrzymaniu.

Oto przykład użycia funkcji w PowerShell:

function Get-ProcessCount {
  $processes = Get-Process
  $count = $processes.Count
  return $count
}

$count = Get-ProcessCount
Write-Host "There are $count processes running."

Unikaj twardego kodowania wartości

Zakodowane na stałe wartości w skrypcie PowerShell sprawiają, że jest on mniej elastyczny i trudniejszy w utrzymaniu. Zamiast zakodowanych na stałe wartości, najlepiej jest używać parametrów lub zmiennych, które umożliwiają użytkownikom przekazywanie wartości do skryptu w czasie wykonywania. Używając parametrów lub zmiennych, skrypt może być bardziej wielokrotnego użytku i dostosowany do zmieniających się warunków.

Oto przykład użycia parametru w PowerShell:

param (
  [string]$name
)

Write-Host "Hello, $name!"

Korzystanie z pełnych danych wyjściowych

Pełne dane wyjściowe dostarczają dodatkowych informacji o postępie skryptu, co może być przydatne do debugowania i rozwiązywania problemów. PowerShell udostępnia cmdlet Write-Verbose, który umożliwia użytkownikom wysyłanie pełnych informacji do konsoli. Korzystając z pełnych danych wyjściowych, skrypty PowerShell mogą być bardziej pouczające i łatwiejsze do debugowania.

Oto przykład użycia pełnych danych wyjściowych w PowerShell:

function Get-ProcessCount {
  Write-Verbose "Getting processes..."
  $processes = Get-Process
  $count = $processes.Count
  return $count
}

$count = Get-ProcessCount -Verbose
Write-Host "There are $count processes running."

Dziesięć pomysłów na skrypty PowerShell dla początkujących

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem skryptów PowerShell, oto dziesięć pomysłów na skrypty, które pomogą ci zacząć:

 • Automatyczne kopie zapasowe: Utwórz skrypt, który zautomatyzuje proces tworzenia kopii zapasowych ważnych plików i katalogów na zewnętrznym dysku twardym lub w chmurze. Możesz użyć Copy-Item cmdlet do kopiowania plików i Start-Job aby uruchomić proces tworzenia kopii zapasowej w tle. Microsoft Documentation

 • Zarządzanie plikami: Utwórz skrypt, który organizuje pliki i katalogi, sortując je w różnych folderach na podstawie typu pliku, rozmiaru lub innych kryteriów. Można użyć funkcji Get-ChildItem cmdlet do pobierania plików i polecenie Move-Item cmdlet, aby przenieść je do wybranej lokalizacji. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Informacje systemowe: Utwórz skrypt, który pobiera informacje systemowe, takie jak użycie procesora i pamięci, miejsce na dysku i ustawienia sieciowe, i wyświetla je w łatwym do odczytania formacie. Możesz użyć Get-WmiObject cmdlet do zbierania informacji systemowych i formatowania ich przy użyciu Format-Table lub Out-GridView Microsoft Documentation

 • Zarządzanie użytkownikami: Utwórz skrypt automatyzujący proces dodawania, modyfikowania lub usuwania użytkowników i grup w systemie operacyjnym Windows. Można użyć New-LocalUser Set-LocalUser oraz Remove-LocalUser do zarządzania użytkownikami, oraz New-LocalGroup Add-LocalGroupMember oraz Remove-LocalGroup do zarządzania grupami. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Instalacja oprogramowania: Utwórz skrypt, który instaluje i konfiguruje oprogramowanie na wielu komputerach jednocześnie, oszczędzając czas i wysiłek. Możesz użyć Invoke-Command do wykonywania poleceń instalacyjnych na komputerach zdalnych. Microsoft Documentation

 • Konfiguracja sieci: Utwórz skrypt automatyzujący proces konfiguracji ustawień sieciowych, takich jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna. Można użyć Set-NetIPAddress Set-NetIPInterface oraz Set-DnsClientServerAddress aby skonfigurować ustawienia sieciowe. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Bezpieczeństwo: Utwórz skrypt, który przeprowadza audyt i monitoruje ustawienia zabezpieczeń oraz ostrzega użytkownika w przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian. Można użyć funkcji Get-AuditPolicy cmdlet w celu pobrania zasad audytu i Send-MailMessage cmdlet do wysyłania powiadomień e-mail. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Planowanie zadań: Utwórz skrypt, który zaplanuje i zautomatyzuje powtarzające się zadania, takie jak kopie zapasowe, aktualizacje i skanowanie systemu. Możesz użyć funkcji Register-ScheduledTask cmdlet do tworzenia zaplanowanych zadań oraz Start-ScheduledTask cmdlet, aby je wykonać. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Manipulacja rejestrem: Tworzenie skryptu, który modyfikuje lub pobiera wartości rejestru dla określonych kluczy lub wartości. Można użyć funkcji Get-ItemProperty i Set-ItemProperty do interakcji z rejestrem. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

 • Zdalna administracja**: Utwórz skrypt, który umożliwia zdalną administrację komputerami z systemem Windows, pozwalając użytkownikom na wykonywanie poleceń i skryptów na zdalnych maszynach. Można użyć funkcji Enter-PSSession cmdlet lub Invoke-Command do uruchamiania poleceń na komputerach zdalnych. Microsoft Documentation , Microsoft Documentation

Zacznij odkrywać te pomysły na skrypty, aby zdobyć praktyczne doświadczenie i rozwinąć swoje umiejętności PowerShell.

Wnioski

PowerShell to potężne narzędzie do zarządzania i automatyzacji systemu operacyjnego Windows i innych technologii Microsoft. W tym artykule omówiliśmy podstawy tworzenia skryptów PowerShell dla początkujących, w tym instalację i uruchamianie PowerShell, korzystanie z poleceń cmdlet, zmiennych, pętli, instrukcji warunkowych i funkcji oraz korzystanie z PowerShell ISE, PowerShell Remoting i modułów PowerShell. Przestrzegając najlepszych praktyk, skrypty PowerShell mogą być bezpieczne, niezawodne i łatwe w utrzymaniu. Dzięki praktyce można stać się biegłym w skryptach PowerShell i z łatwością automatyzować różne zadania administracyjne.